Lietuvos ir Latvijos valstybės tarnybų lyginamoji analizė

437 Peržiūros - 0 Atsisiuntimai

Peržiūra

Lietuvos ir Latvijos valstybės tarnybų lyginamoji analizė #0 Lietuvos ir Latvijos valstybės tarnybų lyginamoji analizė #1 Lietuvos ir Latvijos valstybės tarnybų lyginamoji analizė #2 Lietuvos ir Latvijos valstybės tarnybų lyginamoji analizė #3 Lietuvos ir Latvijos valstybės tarnybų lyginamoji analizė #4 Lietuvos ir Latvijos valstybės tarnybų lyginamoji analizė #5 Lietuvos ir Latvijos valstybės tarnybų lyginamoji analizė #6 Lietuvos ir Latvijos valstybės tarnybų lyginamoji analizė #7 Lietuvos ir Latvijos valstybės tarnybų lyginamoji analizė #8 Lietuvos ir Latvijos valstybės tarnybų lyginamoji analizė #9

Ištrauka

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETOPOLITIKOS IR VADYBOS FAKULTETOVIEŠOJO ADMINISTRAVIMO INSTITUTASDominyka RadušytėViešojo administravimo ištęstinės studijosIII kursas VAKbis5-01Nr. 152904 LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBĖS TARNYBŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ Kursinis darbas TIKRINO: Prof. dr. Vainius SmalskysVERTINIMAS: … … … VILNIUS, 2016 TURINYSĮVADAS……………………………………………………………………………………….. 31.VALSTYBĖS TARNYBA…………………………………………………………………... 61.1.Valstybės tarnybos samprata………………………………………………………………...61.2.Valstybės tarnybos valdymas………………………………………………………………..7 1.3. Lietuvos ir Latvijos valstybės tarnybos įstatymų apžvalga…………………………………82. Valstybės tarnautojai…………………………..…………………………………………...…122.1. Valstybės tarnautojų pareigos ir teisės…………………………………………………...…122.2. Valstybės tarnautojų priemimas ir karjera………………………………………………….162.3. Socialinės garantijos………………………………………………………………………...182.4. Valstybės tarnautojų mokymas, karjera ir vertinimas............................................................19 IŠVADOS.....................................................................................................................................22 LITERATŪROS SĄRAŠAS........................................................................................................24 ĮVADASKiekvienas Lietuvos ar bet kurios kitos šalies pilietis tik gimęs iškart – tarsi prigimtine teise – apdovanojamas reikalais, kuriuos tvarko vienokia ar kitokia valstybės tarnyba. Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas skelbia, jog valstybės tarnyba yra tokia žmogaus socialinės veiklos rūšis, kuri neatsiejama nuo pačios valstybės, jos vaidmens visuomenės gyvenime. Valstybės, kaip visos visuomenės politinės organizacijos, valdžia apima visą valstybės teritoriją, o jos paskirtis – užtikrinti žmogaus teises ir laisves, garantuoti viešąjį interesą. Kad būtų garantuotas visos valstybinės bendruomenės - pilietinės Tautos viešasis interesas, valstybė turi užtikrinti viešojo administravimo vykdymą ir viešųjų paslaugų teikimą. Viešąjį interesą užtikrina valstybės tarnautojai, o tiksliau karjeros valstybės tarnautojai, vykdydami viešojo administravimo funkcijas.Valstybės tarnybą galima nagrinėti keliais požiūriais: socialiniu, politiniu ir sociologiniu požiūriu. Šiame darbe daugiausia žvelgiama dviem aspektais – politiniu ir sociologiniu. Mokslininkai yra linkę valstybės tarnybą sieti su veikla, kurios dėka yra vykdoma valstybės politika. Iš esmės, valstybės tarnybą mėginama nusakyti kaip valstybės funkcijų bei valstybės institucijų kompetencijų praktinį įgyvendinimą. Nagrinėjant žodį tarnyba lingvistine reikšme, galima jį apibūdinti dvejopai: paslaugų sistema ar įmonė; paslaugų atlikimas, tarnavimas. Tai reiškia, kad valstybės tarnybą galima suvokti kaip viešąją administraciją ar jos sistemą, kurios veiklą galima vadinti tarnyste visuomenei.Valstybės tarnybos sampratai labai svarbus ir valstybės tarnybos modelis. Valstybės tarnybos modelis dažniausiai yra apibūdinamas trejopai: postų, karjeros ir mišrusis.Iki 1990 m. Vidurio ir Rytų Europos šalyse vyravo komunistinis rėžimas. Valstybės tarnybai buvo būdinga didžiulė centralizacija ir politizacija. Todėl nuo 1990 m. valstybės turėjo sugrįžti prie normalios demokratiškos teisinės sistemos. Šiuo tikslu buvo pradėtos įgyvendinti valstybės tarnybos reformos, apimančios pokyčius įdarbinimo, mokymo, paaukštinimo ir atleidimo sistemų srityse. Per beveik 20 nepriklausomybės metų požiūris į valstybės tarnybą keitėsi ne vieną kartą, buvo ieškoma geriausio varianto, pasitelkiant kaimyninių šalių, ypač senbuvių Europos Sąjungos valstybių narių, patirtį. Valstybės privalėjo sukurti įstatyminę valstybės tarnybos bazę, kuri užtikrintų stabilumą ir apibrėžtų valstybės tarnautojų tikslus ir kryptis. Valstybės privalėjo sukurti įstatyminę valstybės tarnybos bazę, kuri užtikrintų stabilumą ir apibrėžtų valstybės tarnautojų tikslus ir kryptis.Apie Lietuvos ir Latvijos valstybių tarnybas mokslinės literatūros nėra daug, daugiau koncentruojamasi į valstybės darbuotojų teisę, motyvavimo sistemas, etikos problemas. Net ir pačiuose valstybės tarnybų įstatymuose daug dėmesio skiriama apibrėžti valstybės tarnautojų padėtį, teises ir pareigas, todėl darbe taip pat daug dėmėsio skiriama valstybės darbuotojų analizei keletu aspektų. Valstybės tarnautojai suvokiami kaip svarbiausioji grandis užtikrinanti valstybės tarnybos ir darbą ir kokybišką funkcionavimą. Darbe naudojamasi keletu J. Palidauskaitės straipsnių, kurie buvo publikuojami žurnale „Viešoji politika ir administravimas“ 2006–2010 m., K. Masiulio bei A. Krupavičiaus knyga „Valstybės tarnyba Lietuvoje: praeitis ir dabartis“, kur pateikiama valstybės tarnybos kaita laiko perspektyvoje, taip pat naudojamasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu bei Latvijos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu. Darbo objektas: Valstybės tarnybos Lietuvoje ir Latvijoje. Darbo tikslas: Remiantis šalių valstybės tarnybos įstatymais bei moksline literatūra, išnagrinėti Lietuvos ir Latvijos valstybės tarnybos veiklos principus bei palyginti. Tikslui pasiekti iškeliami 3 uždaviniai:Trumpai pateikti valstybės tarnybos sampratą;Apžvelgti ir pristatyti valstybės tarnybos įstatymus Lietuvoje ir Latvijoje;Išanalizuoti ir tam tikrais aspektais palyginti valstybės tarnybas Latvijoje ir Lietuvoje. Darbo problema: Kuo skiriasi ir kuo yra panašios valstybės tarnybos Lietuvoje ir Latvijoje. Literatūros apžvalga: Apžvelgus literatūrą, galima teigti, kad valstybės tarnybai Lietuvoje skirta pakankamai darbų. Šią temą nagrinėjo tokie autoriai kaip Palidauskaitė (2006), Minkevičius (2008), Smalskys (2008), Masiulis (2007), Krupavičius (2007) ir kt. Didžiąją darbo dalį buvo remtasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu. Apie Latvijos valstybės tarnybą literatūros buvo rasta kur kas mažiau. Taip pat buvo remtasi Latvijos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu. Tyrimo metodika: Darbe naudojamas analitinis-lyginamasis metodas. Susipažįstama su moksline lietratūra bei valstybės tarnybos įstatymais. Lyginamos Lietuvos ir Latvijos valstybės tarnybos reglamentuojančios teisinės bazės ir tam tikri aspektai juose – tai valstybės tarnautojų pareigos ir teisės, priėmimas į valstybės tarn

 

Atsisiųsti dokumentą

Įsigyti ($6.00)


Įvertinimas


Dokumento tipas

Coursework


Kalbos

Lithuanian (Lietuvių).


Kategorijos

Management, Public Management and Administration.


Valstybė

Lietuva.


Susiję dokumentai

Bendruomenės centro veiklos organizavimas pagal besimokančios organizacijos principus

Etiškos lyderystės raiška viešojo administravimo organizacijoje

Vyriausybės ir visuomenės santykiai. Peticijų ir prašymų priėmimas bei nagrinėjimas