Kultūrinio turizmo vystymo galimybės Utenos regione

287 Peržiūros - 0 Atsisiuntimai

Peržiūra

Kultūrinio turizmo vystymo galimybės Utenos regione #0 Kultūrinio turizmo vystymo galimybės Utenos regione #1 Kultūrinio turizmo vystymo galimybės Utenos regione #2 Kultūrinio turizmo vystymo galimybės Utenos regione #3 Kultūrinio turizmo vystymo galimybės Utenos regione #4 Kultūrinio turizmo vystymo galimybės Utenos regione #5 Kultūrinio turizmo vystymo galimybės Utenos regione #6 Kultūrinio turizmo vystymo galimybės Utenos regione #7 Kultūrinio turizmo vystymo galimybės Utenos regione #8 Kultūrinio turizmo vystymo galimybės Utenos regione #9

Ištrauka

VILNIAUS KOLEGIJAMENŲ IR KŪRYBINIŲ TECHNOLOGIJŲ FAKULTETASKultūrinės veiklos vadyba, 653N28004KULTŪRINIO TURIZMO UTENOS REGIONE VYSTYMO GALIMYBIŲ ANALIZĖBaigiamasis darbasDiplomantas(-ė) ............................ Giedrė Klimašauskaitė(parašas)Baigiamojo darbo vadovas(-ė) ............................ Lina Banienė(parašas)Vilnius, 2016TURINYSBAIGIAMOJO DARBO ANOTACIJA…………………………………………………………………………………………….3PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ SĄRAŠAS41. KULTŪRINIO TURIZMO TEORINIAI ASPEKTAI61.1. Kultūrinio turizmo samprata61.2. Turizmo plėtros teorijos ir modeliai91.3. Kultūrinio turizmo plėtra – darnios plėtros pagrindas172. KULTŪRINIO TURIZMO UTENOS REGIONE EMPIRINIO IŠTYRIMO LYGIS232.1. Utenos regiono kultūrinių išteklių analizė232.2. Utenos regiono kultūrinio turizmo situacijos vertinimas272.3. Kultūrinio turizmo Utenos regione plėtros būdai293. EMPIRINIO TYRIMO METODOLOGIJA IR DUOMENŲ ANALIZĖ38Šiame skyriuje analizuojamas kultūrinio turizmo galimybių vystymas Utenos regione. Remiantis anketine apklausa atliktas ir aprašytas tyrimas.383.1. Kultūrinio turizmo galimybių vystymo analizė Utenos regione383.2. Tyrimo aprašas38IŠVADOS49LITERATŪROS SĄRAŠAS50PRIEDAI51BAIGIAMOJO DARBO ANOTACIJAVilniaus kolegijaMenų ir kūrybinių technologijų fakultetasKultūrinės veiklos katedraBaigiamasis darbasPavadinimas: " Kultūrinio turizmo Utenos regione vystymo galimybių analizė "Autorius: Giedrė KlimašauskaitėPsl. sk. Darbo pristatymo data: 53 psl. 2016- 05- 23Baigiamajame darbe analizuojamos kultūrinio turizmo vystymosi galimybės Utenos regione, tiriama kultūrinio turizmo įtaka regionui, analizuojami kultūrinio turizmo plėtros būdai.Pirmoje darbo dalyje teoriniu požiūriu tiriamas kultūrinis turizmas: apibrėžiama kultūrinio turizmo kilmė, samprata, analizuojama kultūrinio turizmo plėtros teorijos ir modeliai bei darnios plėtros svarba.Antroje darbo dalyje analitiškai nagrinėjami statistiniai duomenys, kuriais remiantis analizuojama ir vertinama Utenos regiono kultūrinio turizmo sektoriaus veikla.Trečioje darbo dalyje pateikiamas atlikto empirinio tyrimo aprašymas. Gautų rezultatų analizė.Apibendrinant pateikiamos išvados pagal išsikeltus uždavinius darbo pradžioje.Reikšminiai žodžiai:Kultūrinis turizmas, Utenos regionas, darni plėtra, regiono plėtra.PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ SĄRAŠASVeiklos sritysProfesinė kompetencijaPsl. nr.Savarankiškumas1. Darbas savarankiškai.6-292. Informacijos paieška įvairiuose šaltiniuose, jos apdorojimas ir analizavimas. 6-293. Gebėjimas priimti sprendimus.6-294. Žinių pritaikymas praktikoje. 23-385. Gebėjimas kūrybiškai pateikti informaciją.23-38Psichologiniai įgūdžiai6. Dirbant su žmonėmis, gebėjimas vadovautis etikos prinipais. 38-487. Tolerancijos laikymasis atsižvelgiant į išsakytas skirtingas nuomones. 23-488. Gebėjimas spręsti problemas.5-519. Bendradarbiavimo kompetencijų laikymąsis.38-48Kritinis požiūris10. BD tvarkos ir reikalavimų paisymas.1-5011. Savo profesijos suvokimas.1-5012. Dalykinės srities žinios.5-38Komunikaciniai aspektai13. Bendravimas raštu ir žodžiu, rašant BD. 5-3814. Gebėjimas išklausyti pastabas tiesiogiai susijusias su BD. 3-5015. Informacinių technologijų naudojimo įgūdžiai.1-50Kultūriniai aspektai16. Gebėjimas vertinti Lietuvos kultūros ypatumus. 6-17 17. Gebėjimas vertinti regioninės kultūros institucijų veiklos galimybes.23-29ĮVADASTemos aktualumas. Utenos regione kultūrinio turizmo sritis nėra pakankamai išvystyta. Nors yra kultūrinio turizmo objektų, tačiau juose lankosi mažai žmonių. Utenos regionas turi daug puikių gamtinių išteklių rekreacijai ir turizmui, tačiau visa tai yra nepakankamai išvystyta. Norint gerinti esamą situaciją reikia atlikti priežasčių ir gyventojų poreikių analizę. Tuomet tikiuosi rasti būdų, kaip plėtoti kultūrinį turizmą ir žmonių susidomėjimą šia sritimi. Darbo problema. Utenos regionas turi daug vertingų gamtinių ir kultūrių išteklių. Tačiau Utenos regionas neatrodo toks patrauklus Lietuvos gyventojams ir turistams. Kokios kultūrinio turizmo Utenos regione vystymo galimybės ?Darbo tikslas. Išanalizuoti kultūrinio turizmo Utenos reginione plėtros galimybes.Uždaviniai. Darbo tikslui pasiekti formuluojami šie uždaviniai:išanalizuoti mokslinę bei metodinę literatūrą, kuri skirta kultūrinio turizmo temai;remiantis moksline literatūra bei straipsniais išanalizuoti esamą kultūrinio turizmo sektoriaus situaciją visoje Lietuvoje ir tiriamoje Utenos apskrityje;remiantis anketine apklausa ištirti kultūrinio turizmo vystymo galimybes Utenos apskrityje;išvadose suformuoti gautus rezultatus.Darbo objektas. Kultūrinio turizmo Utenos regione vystymo galimybių analizė.Darbo struktūra. Darbą sudaro trys dalys: teorinė, analitinė ir empirinė. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados bei pasiūlymai.Darbo metodai. Rengiant darbą taikyti šie metodai:mokslinės literatūros analizė;mokslinių straipsnių analizė;statistinių duomenų analizė;anketinė apklausa.Literatūros apžvalga. Svarbiausi naudoti šaltiniai rengiant šį darbą - Lietuvos autorių moksliniai straipsniai, universitetų straipsnių rinkiniai, regioninės plėtros departamento duomenys ir kt. Taip pat rengaint darbą naudojausi rasta informacija internete.1. KULTŪRINIO TURIZMO TEORINIAI ASPEKTAIŠiame skyriuje analizuojama mokslinė literatūra ir staripsniai susiję su kultūriniu turizmo ir kultūrinio turizmo samprata. Taip pat aptariamos turizmo plėtros teorijos ir modeliai. Skyriuje pagrindžiama, kodėl kultūrinio turizmo plėtra yra darnios plėtros pagrindas.1.1. Kultūrinio turizmo samprataŽodis turìzmas [pranc. tourisme < tour — kelionė], keliavimas pramogos ar pažintiniu tikslu [9]. „Mokslinėje literatūroje galima rasti daug įvairių turizmo sampratos aiškinimų, tačiau dabar tikslinga vartoti Pasaulinės Turizmo Organizacijos (PTO) pasiūlytą apibrėžimą: “Turizmas – visos kelionių, rūšys, kai asmuo palieka savo darbo bei nuolatinę gyvenamąją vietą ilgiau nei vieną parą, bet trumpiau nei 12 mėnesių ir kai kelionės tikslas nėra samdoma ar apmokama veikla.”[1]. Keliautojas nebūtinai yra turistas – jei asmuo turizmo vietoje nepraleidžia nei vienos nakvynės, jis yra lankytojas, o jei išvyksta ilgiau nei 12 mėnesių – emigrantas.Šiuo metu kultūrinio turizmo sąvoką rasti yra pakankamai sunku. Kultūrinio turizmo sąvoka Lietuvoje yra nauja, tačiau kuo Lietuva sparčiau integruojasi į Europos Sąjungą, tuo ši sąvoka darosi ryškesnė ir aktualesnė. Kultūrinio turizmo apibrėžimai 1 lentelėŠaltinisApibrėžimasUNESCO dokumentas “Baltijos šalių Kultūrinio turizmo dokumentas”, 2006m. psl. 2Kultūrinis turizmas, reiškia kelionę siekiant pažinti kultūrinę aplinką, įskaitant kraštovaizdžius, vaizduojamajį ir scenos menus, išskirti vietinį gyvenimo būdą, vertybes, tradicijas, įvykius bei kitus kūrybinių ir kultūrinių pokyčių procesus.Darius Liutikas 2012Kultūrinis turizmas tai keliavimas su tikslu pažinti kultūrinę aplinką, neaplenkiant kraštovaizdžių, kultūros ir gamtos paveldo, tradicijų, išskirtinio gyvenimo būdo, įvykių ir kultūros renginių, vaizduojamojo ir scenos meno, kitų kūrybinių ir kultūrinių pokyčių procesų.Swarbrooke, J., Horner, S. (2007)Kultūrinis turizmas reprezentuoja žmonių judėjimus, kuriuos skatina tokie kultūriniai tikslai kaip mokomosios kelionės, scenos menai, šventės, įvairūs kultūros įvykiai, vietovių ir paminklų lankymas. Kultūrinis turizmas taip pat apima paty

 

Atsisiųsti dokumentą

Įsigyti ($9.00)


Įvertinimas


Dokumento tipas

Bachelor Thesis


Kalbos

Lithuanian (Lietuvių).


Kategorijos

Tourism, Leisure and Hospitality Management.


Valstybė

Lietuva.


Susiję dokumentai

Kaimo turizmo paslaugų diferenciacija Lietuvoje

Turizmo įmonės „Tez Tour“ rinkodaros priemonių tobulinimas

Klaipėdos rajono patrauklumo kruizinių laivų turistams vertinimas