Vietos valdžia ir demokratija

542 Peržiūros - 0 Atsisiuntimai

Peržiūra

Vietos valdžia ir demokratija #0 Vietos valdžia ir demokratija #1 Vietos valdžia ir demokratija #2 Vietos valdžia ir demokratija #3 Vietos valdžia ir demokratija #4 Vietos valdžia ir demokratija #5 Vietos valdžia ir demokratija #6 Vietos valdžia ir demokratija #7 Vietos valdžia ir demokratija #8 Vietos valdžia ir demokratija #9

Ištrauka

KAUNO KOLEGIJA MEDICINOS FAKULTETAS BIOMEDICINOS DIAGNOSTIKOS KATEDRAJURGITA SURVILIENĖBIOMEDICINOS DIAGNOSTIKOS STUDIJŲ PROGRAMAPATOLOGIJOS IR TEISMO MEDICINOS SPECIALIZACIJARYŠYS TARP TĖVŲ ŽINIŲ IR PASIRINKIMO SKIEPYTI SAVO VAIKUSBaigiamasis darbasVadovė Sigita Radzevičienė Katedros vedėja Lekt. Ingrida Viliušienė Recenzentas Kaunas 2015SANTRAUKASkiepai yra pagrindinis būdas išvengti užkrečiamųjų infekcinių ligų. Vaikams yra numatytas profilaktinių skiepų kalendorius, tačiau ne visi tėvai sutinka skiepyti savo atžalas, nes abejojama skiepų nauda. Todėl būtina ištirti, kaip tėvai yra informuoti apie skiepus ir kaip turimos jų žinios gali paveikti vaikų skiepijimą.Darbo objektas – vaikų vakcinacija. Darbo tikslas – išanalizuoti tėvų požiūrį į vaikų skiepus ir jo įtaką vaikų skiepijimo mastams.Darbo uždaviniai: Išanalizuoti imunizacijos kaip pagrindinio būdo užkrečiamųjų ligų prevencijai sampratą: vakcinų sampratą, rūšis, nacionalinės imunoprofilaktikos programos reikšmę; vaikų skiepus: skiepų kalendoriaus sampratą, neprivalomus skiepus bei skiepų naudą ir žalą bei palyginti ES šalių skiepų kalendorius.Išanalizuoti skiepijimų apimčių pokyčius įvairiais metais.Įvertinti ryšį tarp žinių bei pasirinkimo skiepyti Darbo metodai: mokslinės analizės metodas; apibendrinimo metodas; lyginamasis metodas; logografinis metodas; statistinių duomenų analizės metodas; anketinės apklausos metodas.Teorinė darbo reikšmė: darbe yra atskleista imunizacijos svarba, supažindinama su naujausia Lietuvos nacionaline imunoprofilaktikos programa, taip pat darbe yra pateikta skiepų nauda, kuri neabejotinai nurungia žalą, bei supažindinama su vaikų skiepais Lietuvoje ir kitose ES šalyse. Tai suteiks išsamios informacijos apie švietimo skiepų tema svarbą vaikų tėvų tarpe.Praktinė darbo reikšmė: darbe atliktas tyrimas atskleidė skurdžias tėvų žinias apie vaikų skiepus bei tokių žinių įtaką vaikų skiepijimui dabartiniu laikotarpiu.SUMMARYVaccination is the main way to prevent contagious infectious diseases. Children are provided for mandatory immunization, but not all parents agree to vaccinate their children because vaccines benefit of doubt. It is therefore necessary to examine how parents are informed about vaccines and how existing knowledge can influence their children's vaccinations.Object - the vaccination of children.The aim - to analyze the parents that vaccinations of children and its impact on children's vaccination coverage.Objectives of the study:To analyze the main route of immunization as a communicable disease prevention concept: the concept of vaccines, the types of national immunization programs significance; children's immunizations: Vaccine calendar concept of voluntary vaccination and immunization benefits and risks and comparison of EU countries immunization.To analyze the changes in the volume of vaccination in different years.To evaluate the relationship between knowledge and choice to vaccinateWorking methods: analysis of scientific method; summation method; comparative method; statistical method of analysis; questionnaire survey method.The theoretical significance of the study: the work is revealed the importance of immunization, an introduction to the latest Lithuanian national program of immunization, as well as the work of the benefits of the vaccine, which is sure to outperform the damage, and an introduction to children's vaccinations Lithuania and other EU countries. This will provide detailed information on the topic of the importance of immunization education among parents of children.Practical significance: work study revealed poor parental knowledge about children's vaccinations and such knowledge for children vaccination current period.TurinysSANTRAUKA (lietuvių ir užsienio kalba)2-3TURINYS4LENTELIŲ SĄRAŠAS5PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS6SVARBIAUSIŲ SĄVOKŲ ŽODYNĖLIS7SANTRUMPŲ PAAIŠKINIMAI8ĮVADAS91. LITERATŪROS APŽVALGA111.1 Imunizacija kaip pagrindinis būdas ligų prevencijai111.1.1 Vakcinų rūšys131.1.2 Nacionalinės imunoproflaktikos programos reikšmė151.2 Vaikų vakcinacija181.2.1 Profilaktiniai vaikų skiepai. Skiepų kalendorius181.2.2 Neprivalomi skiepai201.2.3 Skiepų nauda ir galimi pavojai251.3 Vaikų vakcinacijos situacija Lietuvoje ir Europoje292. TYRIMO METODIKA323. REZULTATŲ ANALIZĖ IR APIBENDRINIMAS33IŠVADOS IR PASIŪLYMAI49LITERATŪRA50PRIEDAI52LENTELIŲ SĄRAŠAS1 lentelė. Vakcinacijos baimės252 lentelė. Paskiepytų vaikų dalis Latvijoje303 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį, amžių ir išsilavinimą334 lentelė. Vakcinos, kurių tiriamieji atsisakytų365 lentelė. Priežastys dėl kurių nepritaria vaikų skiepams376 lentelė. Tiriamųjų pasirenkami būdai, kuriais bando apsaugoti neskiepytus vaikus38PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS1 pav. Vakcinacijos reikšmė122 pav. Vakcinų rūšys ( pagal Usonį V., 2010)133 pav. Vaikų neprivalomi skiepai214 pav. Paskiepytų vaikų dalis Suomijoje (proc.) (šaltinis: http://www.childinfo.org/files/immunization_summary_2012_en.pdf) 315 pav. Paskiepintų vaikų dalis Lietuvoje (Šaltinis: ULAC)316 pav. Vaikų skaičius respondentų šeimose337 pav. Tiriamųjų žinios apie skiepų veiksmingumą prieš ligas348 pav. Tiriamųjų žinios apie vaikų skiepijimosi pagal skiepų kalendorių359 pav. Skiepų reikalingumo suvokimas3510 pav. Vaikų skiepijimas3611 pav. Tiriamųjų žinios, kuriose įstaigose skiepijami vaikai3812 pav. Sveikatos priežiūros specialistų įtaka vaikų vakcinacijai3913 pav. Tiriamųjų žinios dėl skiepų atsisakymo padarinių3914 pav. Tiriamųjų žinios apie pagrindines kontraindikacijas (draudimus) skiepijimui4015 pav. Tiriamųjų žinios apie šalutines reakcijas po skiepo4116 pav. Respondentų vaikams pasireiškusios šalutinės reakcijos4117 pav. Tiriamųjų žinios apie imuniteto atsiradimą4218 pav. Tiriamųjų žinios apie mikroorganizmo vakcinas4219 pav. Tiriamųjų žinios apie skiepų medžiagas4320 pav. Respondentams žinomi neprivalomi skiepai4421 pav. Tiriamųjų nuomonė, dėl papildomų skiepų reikalingumo4422 pav. Tiriamųjų finansinė galimybė įpirkti mokamus skiepus4523 pav. Tiriamųjų žinios dėl galimybės pasiskiepyti užsienyje4524 pav. Respondentų žinios apie keliautojų skiepus4625 pav. Tiriamųjų žinios apie rekomenduojamų skiepų svarbumą, keliaujant į užsienį4626 pav. Tiriamųjų skiepijimasis rekomenduojamomis vakcinomis vykstant į užsienį4727 pav. Šaltiniai iš kurių tiriamieji gavo žinių apie vaikų skiepus4728 pav. Tiriamųjų savo žinių vertinimas48SVARBIAUSIŲ SĄVOKŲ ŽODYNĖLISImunoprofilaktika – imunologinių vaistinių preparatų ir medicinos priemonių naudojimas siekiant padidinti žmonių atsparumą užkrečiamosioms ligoms.Imunologiniai vaistiniai preparatai – vakcinos, imunoglobulinai, serumai.Imunoglobulinai – vaistiniai preparatai, naudojami sukurti pasyviam imunitetui.Nepageidaujama reakcija į skiepą – laikinas ar pastovus sveikatos būklės sutrikimas, sukeliantis asmens fizinių požymių, simptomų ir (ar) laboratorinių rodiklių pokyčius, prasidedančius po imunoprofilaktikos atlikimo.Vaikų artropatija - tai chroniška liga, pažeidžianti sąnarius ir audinius aplink juos.Vakcinos – vaistiniai preparatai, turintys antigenų ir padedantys žmogaus ar gyvūno organizmui pasigaminti apsauginių ir gynybinių medžiagų.Užkrečiamos, infekcinės ligos - ligos, kuriomis užsikrečiama tiesiogiai nuo kitų organizmų (sergančių arba ligos nešiotojų), kartais – nuo užkrėstų daiktų arba išskyrų. Užsikrečiama nuo tos pačios rūšies atstovų, nors yra daug ligų, kuriomis serga kelios rūšys.SANTRUMPŲ PAAIŠKINIMAIBCG – tuberkuliozės vakcina.DTP – difterijos, stabligės, kokliušo vakcina.ECDC - European Centre for Disease Prevention and Control.IPV – inaktyvuota poliomielito vakcina.HB – hepatito B vakcina.HBV &n

 

Atsisiųsti dokumentą

Įsigyti ($9.00)


Įvertinimas


Dokumento tipas

Master Thesis


Kalbos

Lithuanian (Lietuvių).


Kategorijos

Government and Governance.


Valstybė

Lietuva.


Susiję dokumentai

Vengrijos politinė kultūra ir vyriausybių stabilumas po komunizmo žlugimo

Valstybinio reguliavimo naštos verslui tyrimas

Nepilnamečių globa ir rūpyba kaip alternatyvūs vaiko priežiūros būdai