Ultragarsinis atstumo matuoklis

402 Peržiūros - 0 Atsisiuntimai

Peržiūra

Ultragarsinis atstumo matuoklis #0 Ultragarsinis atstumo matuoklis #1 Ultragarsinis atstumo matuoklis #2 Ultragarsinis atstumo matuoklis #3 Ultragarsinis atstumo matuoklis #4 Ultragarsinis atstumo matuoklis #5 Ultragarsinis atstumo matuoklis #6 Ultragarsinis atstumo matuoklis #7 Ultragarsinis atstumo matuoklis #8 Ultragarsinis atstumo matuoklis #9

Ištrauka

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETASELEKTROS IR ELEKTRONIKOS FAKULTETASJulius ŽemgulysULTRAGARSINIS AVIACINIS MAŽŲ AUKŠČIŲ AUKŠTIMATISBaigiamasis bakalauro darbasVadovasDoc. dr. Darijus PagodinasKAUNAS, 2016KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETASELEKTROS IR ELEKTRONIKOS FAKULTETASELEKTRONIKOS INŽINERIJOS KATEDRAULTRAGARSINIS AVIACINIS MAŽŲ AUKŠČIŲ AUKŠTIMATISBaigiamasis bakalauro Elektronikos inžinerija (kodas 612H61002)Vadovas Doc. dr. Darijus Pagodinas2016 – 05 – 26 Recenzentas 2016 – 05 – 26 Projektą atliko Julius Žemgulys2016 – 05 – 26 KAUNAS, 2016KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETASELEKTROS IR ELEKTRONIKOS(Fakultetas)Julius Žemgulys(Studento vardas, pavardė)ELEKTRONIKOS INŽINERIJA (612H61002)(Studijų programos pavadinimas, kodas)Baigiamojo projekto „Pavadinimas“AKADEMINIO SĄŽININGUMO DEKLARACIJA2016m.gegužės26d.Kaunas Patvirtinu, kad mano Juliaus Žemgulio baigiamasis projektas tema „ULTRAGARSINIS AVIACINIS MAŽŲ AUKŠČIŲ AUKŠTIMATIS“ yra parašytas visiškai savarankiškai, o visi pateikti duomenys ar tyrimų rezultatai yra teisingi ir gauti sąžiningai. Šiame darbe nei viena dalis nėra plagijuota nuo jokių spausdintinių ar internetinių šaltinių, visos kitų šaltinių tiesioginės ir netiesioginės citatos nurodytos literatūros nuorodose. Įstatymų nenumatytų piniginių sumų už šį darbą niekam nesu mokėjęs.Aš suprantu, kad išaiškėjus nesąžiningumo faktui, man bus taikomos nuobaudos, remiantis Kauno technologijos universitete galiojančia tvarka.(vardą ir pavardę įrašyti ranka)(parašas)Žemgulys, J. Ultragarsinis aviacinis mažų aukščių aukštimatis. Elektronikos inžinerijos baigiamasis projektas / vadovas doc. dr. Darijus Pagodinas; Kauno technologijos universitetas, elektros ir elektronikos fakultetas, elektronikos inžinerijos katedra.Kaunas, 2016. 52 psl.SANTRAUKADarbo tikslas – suprojektuoti ultragarsinio aviacinio aukštimačio prototipą, teoriškai apskaičiuoti ir praktiškai ištirti galinčias atsirasti paklaidas leidžiantis orlaiviui dėl geometrinių nuokrypių ir lėktuvo greičio – 150 km/h, maksimaliu 5 m atstumu, virš nusileidmo tako. Techninio lygio analizės dalyje, išanalizuojami aukščio matavimo principai ir metodai aviacijoje, apžvelgiamos galinčios atsirasti paklaidos naudojant skirtingus matavimo būdus. Tyrimų dalyje įvertinamos pasirinkto aukščio matavimo metodo galimybės, atliekamas praktinis ir teorinis ultragarsinio keitiklio paklaidų tyrimas. Projektavimo dalyje detaliai aprašomi kuriamo prototipo projektavimo žingsniai – struktūrinės schemos sudarymas, argumentuojamas komponentų pasirinkimas, schemos indikacijai projektavimas ir programinės įrangos kūrimas. Reikšminiai žodžiai (iki 8 žodžių):Aukštimatis, aviacija, matavimo paklaidos, ultragarsinis keitiklis.Žemgulys, J. Ultrasonic aviation low altitude altimeter. Final project of electronics engineering degree / supervisor doc. dr. Darijus Pagodinas; Kaunas University of Technology, Faculty of Electrical and Electronics Engineering, department of Electronics EngineeringKaunas, 2016. 52 p.SUMMARYThe aim of final thesis is to design ultrasonic altimeter prototype, which would be used as utility landing device in aircraft. Experiments and calculations are made, to evaluate possible errors which might occur because of the speed of the aircraft and measurment inaccuracies caused by geometrical deflections of the aircraft. It is important to assess maximum aircraft speed (150 km/h) and height (5 m) in landing phase.Analytical part of the paper reviews height measuring principles in aviation, also methods and devices used to implement measurments. Reaserch part of the paper examines the height measuring principles, using ultrasonic waves, calculates possible aircraft height measurment errors and examines them practically. Design part of the paper gives all the information about created prototype design steps – creating a structural diagram, component selection argumentation, projection of hardware and software part of the prototype. Keywords (up to 8 words):Altimeter, aviation, measurement errors, ultrasonic transducer.BAKALAURO BAIGIAMOJO DARBO UŽDUOTISTURINYSĮVADAS91. TECHNINIO LYGIO ANALIZĖ101.1. Aukščio matavimo aviacijoje principas101.2. Barometrinis aukštimatis111.2.1. Barometrinio aukštimačio veikimo principas121.2.2. Barometrinio aukštimačio paklaidų atsiradimo priežastys131.3. Radiolokaciniai aukštimačiai141.3.1. Dažniu moduliuoto nešlio dažnio aukštimatis151.3.2. Impulsinis aukštimatis172. TYRIMŲ DALIS192.1. Ultragarsas ir matvimų naudojant ultragarsą principai192.2. Pjezoefekto reiškinio apžvalga192.3. Statmenieji pjezoelektriniai keitikliai212.4. Teoriniai paklaidų skaičiavimai222.4.1. Paklaida dėl orlaivio greičio prie nusileidimo tako222.4.2. Paklaida dėl orlaivio geometrinių nuokrypių242.4.3. Paklaidos dėl temperatūros pokyčių ir oro sūkurių282.5. Praktinis paklaidų įvertinimas293. ĮRENGINIO PROJEKTAVIMAS323.1. Struktūros sudarymas323.2. Komponentų parinkimas333.2.1. Ultragarsinis keitiklis333.2.2. Mikrovaldiklis343.2.3. Postūmio registrai ir septynių segmentų indikatoriai363.2.4. Įtampos keitiklis363.3. Principinės schemos sudarymas363.3.1. Įtampos keitiklis363.3.2. Indikacija383.4. Programinės įrangos kūrimas404. GALUTINĖS IŠVADOS45LITERATŪROS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS46PRIEDAI48P-1. Pagrindinės programos kodas48ĮVADASSaugiam ir užtikrintam orlaivio pilotavimui būtina tiksli navigacinė informacija. Naviguoti orlaivį, nėra lengva užduotis, kadangi jo judėjimas apibrėžiamas trimis ašimis. Aukštimatis yra pagrindinis orlaivio koordinates vertikalioje ašyje nustatantis prietaisas. Pilotui orlaivio momentinį aukštį privaloma žinoti viso lėktuvo skrydžio metu. Aviacijoje matuojami standartiniai orlaivio skrydžio aukščiai: absoliutusis, standartinis ir tikrasis. Aukščio standartiniai tarptautiniai matavimo vienetai aviacijoje yra pėdos ( 1 pėda – 0,3048 m), kai kuriose pasaulio vietose pagrindiniai matavimo vienetai yra metrai. Bakalauro darbo tikslas suprojektuoti ultragarsinį aviacinį mažų aukščių aukštimatį, ir sukurti šio prietaiso prototipą. Prietaisas būtų skirtas naudoti mažojoje aviacijoje kaip pagalbinis indikatorius sėkmingam orlaivio nutupdymui. Orlaiviui priartėjus prie nusileidimo tako 5 m ir mažiau, prietaisas indikuos absoliutujį aukštį. Šis prietaisas potencialiai ženkliai sumažintų nelaimingų atsitikimų skaičių, nutinkančių orlaivių nusileidimo metu dėl netikslingo aukščio įvertinimo. Matuojant aukštį ultragarsu galima išgauti labai didelį tikslumą, tačiau reikia įvertinti galinčias atsirasti paklaidas dėl orlaivio greičio, kuris gali siekti iki 150 km/h ir paklaidas dėl geometrinio orlaivio kraipymosi erdvėje.Numatytam tikslui pasiekti iškelti 4 uždaviniai: Išanalizuoti aviacijos aukščio matavimo principus ir prietaisus.Apskaičiuoti dėl orlaivio nuonašos, geometrinių nuokrypių ir temperatūros pokyčių galinčias atsirasti aukščio matavimo paklaidas Praktiškai ištirti parinktų ultragarsinių keitiklių matavimo rezultatus, įvertinant galinčias atsirasti paklaidas.Suprojektuoti ultragasinio aukštimačio prototipą.Techninio lygio ANALIZĖAukščio matavimo aviacijoje principas Lėktuvas juda trimatėje erdvėje ir aukštis yra vienas iš pagrindinių parametrų, kurį reikia įverinti, kad būtų užtikrintas skrydžio saugumas. Pagrindinis prietaisas, naudojamas orlaivio navigacijai vertikalioje ašyje, yra aukštimatis. Aukštis matuojamas vertikalėje nuo orlaivio iki Žemės ar kito atskaitos paviršiaus. Kad tinkamai būtų matuojamas orl

 

Atsisiųsti dokumentą

Įsigyti ($9.00)


Įvertinimas


Dokumento tipas

Bachelor Thesis


Kalbos

Lithuanian (Lietuvių).


Kategorijos

Aerospace Engineering, Electrical and Electronic Engineering.


Valstybė

Lietuva.


Susiję dokumentai

Vėjo elektrinių parko projektas

Vietos nustatymo patalpose pagal RSSI sistema

Zarasų transformatorių pastotės rekonstrukcija