Ligoninės priimamojo pacientų vizito trukmės analizės modeliai

454 Peržiūros - 0 Atsisiuntimai

Peržiūra

Ligoninės priimamojo pacientų vizito trukmės analizės modeliai #0 Ligoninės priimamojo pacientų vizito trukmės analizės modeliai #1 Ligoninės priimamojo pacientų vizito trukmės analizės modeliai #2 Ligoninės priimamojo pacientų vizito trukmės analizės modeliai #3 Ligoninės priimamojo pacientų vizito trukmės analizės modeliai #4 Ligoninės priimamojo pacientų vizito trukmės analizės modeliai #5 Ligoninės priimamojo pacientų vizito trukmės analizės modeliai #6 Ligoninės priimamojo pacientų vizito trukmės analizės modeliai #7 Ligoninės priimamojo pacientų vizito trukmės analizės modeliai #8 Ligoninės priimamojo pacientų vizito trukmės analizės modeliai #9

Ištrauka

5547995-543560KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETASMATEMATIKOS IR GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETASJurgita ArnastauskaitėLIGONINĖS PRIIMAMOJO PACIENTŲ VIZITO TRUKMĖS ANALIZĖS MODELIAIBaigiamasis bakalauro projektasVadovasdoc. dr. V. JanilionisKAUNAS, 20165486400-534035KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETASMATEMATIKOS IR GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETASLIGONINĖS PRIIMAMOJO PACIENTŲ VIZITO TRUKMĖS ANALIZĖS MODELIAIBaigiamasis bakalauro projektasTaikomoji matematika (kodas 612G10002)Vadovas Doc. dr. Vytautas Janilionis2016 06 07 Konsultatas UAB INTERMEDIX LIETUVA padalinio vadovas Andrius Šidlauskas 2016 06 07 Recenzentas Doc. dr. Aušra Žvironienė 2016 06 07 Projektą atliko Jurgita Arnastauskaitė2016 06 07KAUNAS, 20165591175-514985KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS(Fakultetas)(Studento vardas, pavardė)(Studijų programos pavadinimas, kodas)„Ligoninės priimamojo pacientų vizito trukmės analizės metodai“AKADEMINIO SĄŽININGUMO DEKLARACIJA20m.d.Kaunas Patvirtinu, kad mano, Jurgitos Arnastauskaitės, baigiamasis projektas tema „Ligoninės priimamojo pacientų vizito trukmės analizės modeliai“ yra parašytas visiškai savarankiškai ir visi pateikti duomenys ar tyrimų rezultatai yra teisingi ir gauti sąžiningai. Šiame darbe nei viena dalis nėra plagijuota nuo jokių spausdintinių ar internetinių šaltinių, visos kitų šaltinių tiesioginės ir netiesioginės citatos nurodytos literatūros nuorodose. Įstatymų nenumatytų piniginių sumų už šį darbą niekam nesu mokėjęs.Aš suprantu, kad išaiškėjus nesąžiningumo faktui, man bus taikomos nuobaudos, remiantis Kauno technologijos universitete galiojančia tvarka.(vardą ir pavardę įrašyti ranka)(parašas)5467350-5035555514975-4533905610225-649605Jurgita Arnastauskaitė. Ligoninės priimamojo pacientų vizito trukmės analizės modeliai. Bakalauro baigiamasis projektas / vadovas doc. dr. Vytautas Janilionis, konsultantas Andrius Šidlauskas; Kauno technologijos universitetas, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas.Mokslo kryptis ir sritis: Taikomoji matematika, Fiziniai mokslai.Reikšmingiausi žodžiai: paciento vizito trukmė, ligoninės priimamasis, duomenų analizė, matematinė statistika, regresinė analizė, SAS.Kaunas, 2016. 65 p.SANTRAUKALigoninės priimamojo pacientų vizito trukmė ženkliai veikai ligoninės darbo efektyvumą ir finansinius rodiklius, todėl vizito trukmės mažinimas yra labai aktualus. Bakalauriniame projekte analizuojami kompanijos UAB „Intermedix Lietuva“ pateikti nuasmeninti duomenys apie pacientų vizitų trukmę ir jai įtakos galinčius turėti veiksnius. Bakalaurinio projekto tikslas - išsiaiškinti nuo ko labiausiai priklauso ligoninės priimamojo paciento vizito trukmė ir kokios galimybės ją sutrumpinti. Pirmoje darbo dalyje pateikta ligoninės priimamojo funkcijų apžvalga, išanalizuoti ankstesnių tyrimų rezultatai, naudojami metodai ir programinė įranga, suformuluoti darbe sprendžiami uždaviniai. Antroje dalyje pateiktas sudaryti pacientų vizito trukmės regresiniai modeliai, kurie leidžia nustatyti veiksnius labiausiai turinčius įtakos bendrai ligoninės priimamojo paciento vizito trukmei. Statistiniai modeliai realizuoti panaudojus programinę įrangą Ms Excel 2016 ir SAS. Trečioje dalyje, panaudojus sukurtus modelius ir programine priemones, atlikta dviejų ligoninių priimamųjų realių nuasmenintų duomenų analizė, pateiktos išvados ir rekomendacijos. 0-6355176520-64833500Arnastauskaitė Jurgita. Duration of patients visit to hospital emergency department analysis models: Bachelor‘s work in applied mathematics / supervisor doc. dr. Vytautas Janilionis, consultant Andrius Sidlauskas. Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Kaunas University of Technology.Research area and field: Applied mathematics, Physical Sciences.Key words: Duration of patients visit, hospital emergency department, data analysis, mathematical statistics, regression analysis, SAS.Kaunas, 2016. 65 p. SUMMARYDuration of patients visits to hospital emergency department significantly running hospital efficiency and financial indicators, and reduction in the duration of the visit is very relevant. In this graduation project analyses the company's UAB Intermedix Lietuva "to provide anonymised data on patient visits, duration and factors that might contribute. Bachelor propose of the project - to find out what the most dependent hospital receptionist patient visit times and how it could be shortened. The first part of the hospital emergency department functions review, analyse the results from earlier studies, the methods used and the software to formulate the work dealt with challenges. The second part of the set up duration of patients visit regression models that allow you to identify the factors most affecting general duration of patients visit to hospital emergency department. Statistical models realized by using software MS Excel for 2016 and SAS. In the third part, the use of developed models and software tools conducted in two hospitals of emergency department anonymised real data analysis, conclusions and recommendations.5514975-553085TURINYSLENTELIŲ SĄRAŠAS7PAVEIKSLĖLIŲ SĄRAŠAS7ĮŽANGA81.LITERATŪROS APŽVALGA91.1.Ligoninės priimamojo funkcijos91.2.Pacientų vizitų trukmės tyrimų ir modelių apžvalga101.3.Statistiniai metodai, naudojami ligoninės priimamojo pacientų vizito trukmės analizei151.4.Ligoninės priimamojo pacientų vizito trukmės analizės programinė įranga201.5.Baigiamajame projekte sprendžiami uždaviniai222.TYRIMO METODAI232.1.Ligoninės priimamojo procesų analizė232.2.Duomenų agregavimas ir paruošimas analizei252.3.Pacientų vizito trukmės tiriamosios statistinės analizės modelis282.4.Pacientų vizito trukmės regresinės analizės modeliai303. TYRIMŲ REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS343.1.Pacientų vizito trukmės statistinė analizė343.2.Pacientų vizito trukmės koreliacinės analizė373.3.Pacientų vizito trukmės regresinė analizė403.3.1. Ligoninės priimamojo pacientų vizito trukmės regresinės analizė413.3.2. Dviejų dažniausiai dirbusių gydytojų, pacientų vizito trukmės regresinė analizė443.3.3.Pacientų vizito trukmės regresinės analizė, penkiasdešimčiai dažniausiai pasikartojančių procedūrų sudėtingumo lygiams46IŠVADOS IR REKOMENDACIJA48LITERATŪRA491 PRIEDAS. DUOMENŲ PARUOŠIMO ANALIZEI PROGRAMA512 PRIEDAS. PACIENTŲ VIZITO TRUKMĖS STATISTINĖS ANALIZĖS PROGRAMA513 PRIEDAS. PACIENTŲ VIZITO TRUKMĖS KORELIACINĖS ANALIZĖS PROGRAMA524 PRIEDAS. PACIENTŲ VIZITO TRUKMĖS REGRESINĖS ANALIZĖS PROGRAMA535 PRIEDAS. LIGONINĖS PRIIMAMOJO PACIENTŲ VIZITO TRUKMĖS REGRESINĖS ANALIZĖS PARAMETRŲ ĮVERČIŲ LENTELĖ556 PRIEDAS. LIGONINĖS PRIIMAMOJO PACIENTŲ VIZITO TRUKMĖS REGRESINĖS ANALIZĖS LYGTIS IR LIEKANŲ PASISKIRSTYMO GRAFIKAS577 PRIEDAS. 2 GYDYTOJŲPACIENTŲ VIZITO TRUKMĖS REGRESINĖS ANALIZĖS GRAFIKAI598 PRIEDAS. PACIENTŲ VIZITO TRUKMĖS REGRESINĖS ANALIZĖS, PENKIASDEŠIMČIAI DAŽNIAUSIŲ PROCEDŪRŲ LYGIŲ, PARAMETRŲ ĮVERČIŲ LENTELĖ IR LYGTIS619 PRIEDAS. PACIENTŲ VIZITO TRUKMĖS REGRESINĖS ANALIZĖS, PENKIASDEŠIMČIAI DAŽNIAUSIŲ PROCEDŪRŲ LYGIŲ, GRAFIKAI64LENTELIŲ SĄRAŠAS 2.1 lentelė. Koreliacijos koeficiento reikšmių interpretacija293.1 lentelė. Kintamųjų charakteristikos343.2 lentelė. Pirsono koreliacijos koeficiento įverčiai373.3 lentelė. Spirmeno koreliacijos koeficiento įverčiai403.4 lentelė. Modelio sudaryto pacientų vizito trukmei T24 tinkamumo rodikliai su įtrauktomis kintamųjų sąveikomis............413.5 lentelė. Modelio sudaryto pacientų vizito trukmei T18 tinkamumo rodikliai su kintamųjų sąveikomis413.6 lentelė. Regresinės analizės modelio tinkamumo rodikliai443.7 lentelė. Atrinktos reikšmingiausios kintamųjų sąveikos453.8 lentelė. Modelio parametrų koeficientai453.9 lentelė. Regresinės analizės modelio tinkamumo rodikliai46 PAVEIKSLĖLIŲ SĄRAŠAS1.1 pav. Pacientų vizito trukmė pasirinktomis dienomis131.2 pav. Pacientų laukimo ir apžiūros l

 

Atsisiųsti dokumentą

Įsigyti ($12.00)


Įvertinimas


Dokumento tipas

Bachelor Thesis


Kalbos

Lithuanian (Lietuvių).


Kategorijos

Management, Health and Health Research.


Valstybė

Lietuva.


Susiję dokumentai

Savarankiškas darbas. Migrena

Socialinis ligos ir sveikatos kontekstas. Sveikatos netolygumai, gyvenimo būdas ir rizikos

UAB „Euroapotheca“ konkurencingumo didinimas Latvijos rinkoje