X-XII klasių mokinių sveikatai palankaus elgesio ir laimingumo pokyčiai vienerių metų laikotarpyje bei jų sąsajos su tėvų sveikatai palankiu elgesiu

352 Peržiūros - 0 Atsisiuntimai

Peržiūra

X-XII klasių mokinių sveikatai palankaus elgesio ir laimingumo pokyčiai vienerių metų laikotarpyje bei jų sąsajos su tėvų sveikatai palankiu elgesiu #0 X-XII klasių mokinių sveikatai palankaus elgesio ir laimingumo pokyčiai vienerių metų laikotarpyje bei jų sąsajos su tėvų sveikatai palankiu elgesiu #1 X-XII klasių mokinių sveikatai palankaus elgesio ir laimingumo pokyčiai vienerių metų laikotarpyje bei jų sąsajos su tėvų sveikatai palankiu elgesiu #2 X-XII klasių mokinių sveikatai palankaus elgesio ir laimingumo pokyčiai vienerių metų laikotarpyje bei jų sąsajos su tėvų sveikatai palankiu elgesiu #3 X-XII klasių mokinių sveikatai palankaus elgesio ir laimingumo pokyčiai vienerių metų laikotarpyje bei jų sąsajos su tėvų sveikatai palankiu elgesiu #4 X-XII klasių mokinių sveikatai palankaus elgesio ir laimingumo pokyčiai vienerių metų laikotarpyje bei jų sąsajos su tėvų sveikatai palankiu elgesiu #5 X-XII klasių mokinių sveikatai palankaus elgesio ir laimingumo pokyčiai vienerių metų laikotarpyje bei jų sąsajos su tėvų sveikatai palankiu elgesiu #6 X-XII klasių mokinių sveikatai palankaus elgesio ir laimingumo pokyčiai vienerių metų laikotarpyje bei jų sąsajos su tėvų sveikatai palankiu elgesiu #7 X-XII klasių mokinių sveikatai palankaus elgesio ir laimingumo pokyčiai vienerių metų laikotarpyje bei jų sąsajos su tėvų sveikatai palankiu elgesiu #8 X-XII klasių mokinių sveikatai palankaus elgesio ir laimingumo pokyčiai vienerių metų laikotarpyje bei jų sąsajos su tėvų sveikatai palankiu elgesiu #9

Ištrauka

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETASSOCIALINIŲ MOKSLŲ fakultetasTEORINĖS PSICHOLOGIJOS katedraX-XII KLASIŲ MOKINIŲ SVEIKATAI PALANKAUS ELGESIO IR LAIMINGUMO POKYČIAI VIENERIŲ METŲ LAIKOTARPYJE BEI JŲ SĄSAJOS SU TĖVŲ SVEIKATAI PALANKIU ELGESIUMagistro baigiamasis darbas Sveikatos psichologijos studijų programa, valstybinis kodas 62406S109Psichologijos studijų kryptis Vadovas (-ė)_____________________ ____________ _________ (Moksl. laipsnis, vardas, pavardė) (Parašas) (Data) Apginta ___________________ ____________ __________ (Fakulteto/studijų instituto dekanas/direktorius) (Parašas) (Data)Kaunas, 2012TURINYSTURINYS2SANTRAUKA4SUMMARY5SĄVOKŲ ŽODYNĖLIS6ĮVADAS71. LITERATŪROS ANALIZĖ91.1 Paauglystės amžiaus tarpsnis91.1.1 Paauglystės amžiaus tarpsnio samprata91.2 Sveikatai palankus elgesys111.2.1 Sveikatai palankaus elgesio samprata111.2.2 Paauglių sveikatai palankus elgesys121.2.2.1 Rūkymas, alkoholis ir kitų narkotinių medžiagų vartojimas131.2.2.2 Fizinis aktyvumas161.2.2.3 Mitybos įpročiai171.2.2.4 Lytinė elgsena181.3. Laimingumas201.3.1 Laimingumo samprata201.3.2 Paauglių laimingumas211.4. Paauglių sveikatai palankaus elgesio, laimingumo ir tėvų sveikatai palankaus elgesio sąsajos232. LITERATŪROS ANALIZĖS APIBENDRINIMAS253. X-XII KLASĖS MOKINIŲ SVEIKATAI PALANKAUS ELGESIO IR LAIMINGUMO POKYČIŲ VIENERIŲ METŲ LAIKOTARPYJE BEI SVEIKATAI PALANKAUS ELGESIO SĄSAJŲ SU JŲ LAIMINGUMU IR TĖVŲ SVEIKATAI PALANKIU ELGESIU TYRIMAS283.1 Tyrimo tikslas, uždaviniai ir hipotezės283.2 Tyrimo metodika293.2.1 Tyrimo dalyviai293.2.2 Tyrimo metodai303.2.3 Tyrimo procedūra323.2.4 Tyrimo duomenų statistinė analizė324. TYRIMO REZULTATAI335. REZULTATŲ APTARIMAS43IŠVADOS45LITETRATŪRA46PRIEDAI......................................................................................................................................53 SANTRAUKAKristina Bradauskaitė. X-XII klasių mokinių sveikatai palankaus elgesio ir laimingumo pokyčiai vienerių metų laikotarpyje bei jų sąsajos su tėvų sveikatai palankiu elgesiu. Sveikatos psichologijos magistro tezės / Mokslinis vadovas dr. A. Pranckevičienė. Kaunas; Vytauto Didžiojo universitetas, 2011. – 53 p. [Rankraštis]. Saugomas Vytauto Didžiojo Universiteto bibliotekoje.Raktiniai žodžiai: paauglystė, sveikatai palankus elgesys, laimingumas.Tyrimo tikslas yra įvertinti X-XII klasių mokinių sveikatai palankaus elgesio ir laimingumo pokyčius vienerių metų laikotarpyje bei nustatyti šių mokinių sveikatai palankaus elgesio sąsajas su jų laimingumu ir tėvų sveikatai palankiu elgesiu.Tyrime dalyvavo 417 tiriamųjų, 179 vaikinai (42,9 %) ir 238 merginos (57,1 %). Visi tiriamieji buvo atrinkti iš trijų mokyklų: Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos, Veisiejų gimnazijos ir Šeštokų vidurinės mokyklos. 71 tiriamasis iš Viesiejų gimnazijos ir Šeštokų vidurinės mokyklos buvo tiriamas du kartus.Paauglių sveikatai palankus elgesys buvo įvertintas naudojant L. McKay (2004) Rūpinimosi savimi ir gyvenimo stiliaus pusiausvyros klausimyną (Self Care and Lifestyle Balance Inventory, 2004). Laimingumas buvo įvertintas S. Lyubomirsky (1999) Subjektyvaus laimingumo skale (Subjective Happiness Scale, 1999). Taip pat paauglių buvo prašoma nurodyti savo socialinius-demografinius duomenis bei atsakyti keletą klausimų apie tėvų sveikatai palankų elgesį.Tyrimo rezultatai parodė, kad X-XII klasėse merginų elgesys yra daugiau palankus sveikatai nei vaikinų elgesys. 11 klasės merginų elgesys yra daugiau palankus sveikatai nei 12 klasės merginų sveikatai palankus elgesys, tačiau kitų klasių (10 ir 11 klasės; 10 ir 12 klasės) sveikatai palankus elgesys statistiškai reikšmingai nesiskiria. Vyresnių ir jaunesnių vaikinų sveikatai palankus elgesys statistiškai reikšmingai nesiskiria. Taip pat nėra statistiškai reikšmingo skirtumo tarp tų pačių mokinių sveikatai palankaus elgesio įvertinto prieš metus ir po metų. Vaikinų ir merginų laimingumas statistiškai reikšmingai nesiskiria. Vyresnių ir jaunesnių mokinių laimingumas statistiškai reikšmingai nesiskiria. Taip pat nėra statistiškai reikšmingo skirtumo tarp tų pačių mokinių laimingumo įvertinto prieš metus ir po metų. X-XII klasės mokinių sveikatai palankus elgesys prognozuojamas, remiantis mokinių laimingumu ir jų tėvų sveikatai palankiu elgesiu (fiziniu aktyvumu, mityba ir kitokių medžaigų vartojimu nei alkoholis ir tabakas). Gerėjant X-XII klasių mokinių laimingumui ir didėjant jų tėvų fiziniam aktyvumui, tėvams sveikiau maitinantis ir mažiau vartojant kitokias medžiagas nei alkoholis ir tabakas, X-XII klasių mokinių sveikatai palankus elgesys taip pat gerėja.SUMMARYKristina Bradauskaitė. Health related behavior and happiness of students of 10-12 classes changes for per one year and correlation with health related behavior of their parents: Master Thesis in Psychology / Scientific adviser dr. A. Pranckevičienė. Kaunas: Vytautas Magnus University, 2011. – 55 p. [Manuscript]. Kept in the Library of Vytautas Magnus University. Key words: adolescence, health related behavior, happiness.The aim of the study was is to investigate health related behavior and happiness of students of 10-12 classes changes per one year and their correlation with health related behavior of parents.There were 419 participants in the survey, 179 boys (42,9 %) and 238 girls (57,1 %). All participants were selected from three schools: Motiejus Gustaitis gymnasium of Lazdijai, gymnasium of Veisiejai and Šeštokai secondary school. 71 participants from gymnasium of Veisiejai and Šeštokai secondary school were investigated two times.Health related behavior of adolescents was assessed with L. McKay’s (2004) Self Care and Lifestyle Balance Inventory, happiness was assessed with S. Lyubomirsky’s (1999) Subjective Happiness Scale. Also they were asked to indicate some information about themselves and health related behavior of their parents.The results of the study showed that the behavior of girls of 10-12 classes is more favorable for health than behavior of boys. One the other hand, the behavior of girls of 11 class is more favorable for health than behavior of girls of 12 class. However, health related behavior of girls of the other classes doesn’t differ statistical significant. On the other hand, health related behavior of older and younger boys doesn’t differ statistical significant. The difference between health related behavior of students estimated one year ago and a year later are not statistical significant. There are observed increase trend of girls happiness compared with boys. However, happiness of older and younger stundents doesn’t differ statistical significant. The difference between happiness of students estimated one year ago and a year later are not statistical significant. Health related behavior of students of 10-12 classes is predicted from happiness of students and health related behavior of their parents (physical activity, nutrition and use of other substances than alcohol and tobacco). When happiness of students of 10-12 classes improve and physical activity of their parents increases, parents eat healthier and less use of drugs in other than alcohol and tobacco, health related behavior of students improves too.SĄVOKŲ ŽODYNĖLISSveikatai palankus elgesys – aiškūs elgesio būdai, veiksmai ir įpročiai, kurie yra susiję su sveikatos palaikymu, sveikatos grąžinimu ir sveikatos gerinimu (W. Sabbah ir kt., 2009). Tie aiškūs veiksmai yra nikotino, alkoholio ir kitų narkotinių medžiagų vartojimo kiekis, seksualinis elgesys, mitybos įpročiai ir fizinis aktyvumas (P. B. Bredenbeck, 2010). Šiame darbe sveikatai palankus elgesys, rūpinimasis savimi, sveika gyvensena ar gyvenimo būdas yra var

 

Atsisiųsti dokumentą

Įsigyti ($9.00)


Įvertinimas


Dokumento tipas

Master Thesis


Kalbos

Lithuanian (Lietuvių).


Kategorijos

Psychology, Social Sciences.


Valstybė

Lietuva.


Susiję dokumentai

Tapatumo procesų ir nerimastingumo / depresiškumo sąsajos tapsmo suaugusiu periode

Psichologija. Atmintis.

Subjektyvios gerovės Išgyvenimas ir su juo susiję veiksniai vyrų imtyje