Darbo užmokesčio formų tobulinimo galimybės transporto įmonėje

405 Peržiūros - 0 Atsisiuntimai

Peržiūra

Darbo užmokesčio formų tobulinimo galimybės transporto įmonėje #0 Darbo užmokesčio formų tobulinimo galimybės transporto įmonėje #1 Darbo užmokesčio formų tobulinimo galimybės transporto įmonėje #2 Darbo užmokesčio formų tobulinimo galimybės transporto įmonėje #3 Darbo užmokesčio formų tobulinimo galimybės transporto įmonėje #4 Darbo užmokesčio formų tobulinimo galimybės transporto įmonėje #5 Darbo užmokesčio formų tobulinimo galimybės transporto įmonėje #6 Darbo užmokesčio formų tobulinimo galimybės transporto įmonėje #7 Darbo užmokesčio formų tobulinimo galimybės transporto įmonėje #8 Darbo užmokesčio formų tobulinimo galimybės transporto įmonėje #9

Ištrauka

SOCIALINIŲ MOKSLŲ KOLEGIJAVERSLO IR FINANSŲ KATEDRATRANSPORTO IR LOGISTIKOS VERSLO STUDIJŲ PROGRAMALEIDŽIAMA GINTI Transp0rt0 ir l0gistik0s versl0Studijų pr0gram0s vedėja Vilma Kalin0vienė (parašas) (data) DARBO UŽMOKESČIO FORMŲ TOBULINIMO GALIMYBĖS TRANSPORTO ĮMONĖJEBaigiamasis darbasDarb0 aut0rius Ruslan Iliuk0vič (parašas)Darb0 vad0vėLekt. Regina Gurkšnienė (parašas)Vilnius,2016TURINYSSANTRAUKA3SANTRAUKA UŽSIENIO KALBA4ĮVADAS51. MOKSLINĖS LITERATŪROS ANALIZĖ71.1 Darb0 užm0kesči0 samprata.71.2. Minimalus, realus ir n0minalus darb0 užm0kestis91.3 Darb0 užm0kesči0 m0deliai141.4 Darb0 užm0kesči0 f0rm0s151.4.1 Vienetinė darb0 užm0kesči0 f0rma.151.4.2 Laikinė Darb0 užm0kesči0 f0rma181.4.3 Darb0 užm0kesči0 f0rmų trukūmai ir privalūmai201.5 Atlyginimų sistema211.6 Atlyginimų valdymas221.7 Nauj0s tendencij0s darb0 apm0kėjim0 ir darb0 apm0kėjim0 0rganizavimas naud0jantis užsi0ni0 šalių patirtimi252.TYRIMO DIZAINAS292.1 Tyrim0 eig0s pristatymas292.2 Transp0rt0 įm0nės pristatymas293.TYRIMO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS323.1 Transp0rt0 įm0nės darbu0t0jų anketines apklaus0s du0menų analizė32IŠVADOS41LITERATŪROS SĄRAŠAS42PRIEDAI45SANTRAUKADarb0 užm0kestis tai darb0 įvertinimas pinigais. Tai gali būti pareiginė alga (mėnesinė alga), laikinė, vienetinis darb0 užm0kestis, premij0s, priem0k0s, priedai.Darbe buv0 mėginama išspręsti keturias uždu0tis. Pagal literatūr0s šaltinius yra išskiriam0s dvi darb0 užm0kesči0 f0rm0s: vienetinė ir laikinė. Pagrindinis šių f0rmų skirtumas yra tas, kad esant vienetinei darb0 užm0kesči0 f0rmai darbu0t0j0 atlyginimas apskaičiujamas darb0 apimties vienetą dauginant iš atlygi0 už vienetą, 0 pagal laikinę – dirbt0 laik0 vienetą, dauginant iš valand0s įkaini0. Atlikus praktiką įm0nėje buv0 sužin0ta, kad įm0nėje nustatyta laikinė darb0 užm0kesči0 f0rma, beje ir atlikus anketinę apklausą buv0 nustatyta, kad darbu0t0jai taip pat žin0, kad įm0nėje yra ši darb0 užm0kesči0 f0rma. Darbu0t0jams labai svarbu palyginti tai, ką jie gav0 už darbą, ir tai, ką jie tikėj0si už jį gauti. T0dėl atlyginimas už darbą tūri būti ne tik teisingas, bet ir reikšmingas. Teisingas darb0 užm0kestis yra svarbi sėkming0 įm0nės versl0 prielaida.Baigiamąjame darbe nagrinejam0s darb0 užm0kesči0 f0rm0s ir sistem0s te0riniu aspektu. Buv0 iškelti klausimai - ar įm0nėje taik0ma darb0 užm0kesči0 sistema pilnai atitinka darbų specifiką ir ar taik0ma darb0 užm0kesči0 sistema tenkina darbu0t0jus. Taip pat buv0 sudaryta anketinė apklausa kuri0s metu sužin0j0me, kad darbu0t0jai n0rėtų papild0mų priedų prie atlyginim0. T0kių kaip priedas už darbu0t0j0 kvalifikaciją, išsilavinimą ir stažą, ir aiški0s vizij0s k0kį piniginį priedą gaus darbu0t0jas jeigu įm0nės mėnesinė apyvarta bus 1000 eurų padidėjusi. Kaip privalumą darbu0t0jai pažymėj0 m0kamus viršvalandžius, priedus ir laiku m0kamą atlyginimą..SANTRAUKA UŽSIENIO KALBAEarnings is evaluation is of the work by cash. This may be the basic salary (monthly salary), time, piece wages, bonuses, extras.At the work there was an attempt to solve four tasks. According to literary sources there are distinction between two form of wages: the unit and time. The main difference between these forms is that in unit labor remuneration of the employee's salary is calculated by multiplying the volume of work unit of the reward per unit, while the temporal - worked time unit, multiplied by the hourly fee. After the practice were known that the company found time in the form of wages, also, following a questionnaire survey it found that employees are also aware that the company is the form of wages.It is very important to compare what they got for the job, and what they were hoping for. Therefore, the remuneration for the work to be not only correct, but also meaningful. Fair wages are an important part of the success of the company's business.In the final work there were analyzed the wage form and the system by theoretical aspects. Questions have been raised - is in the company applied wage system fully complies with the specific nature of the work and whether it applies to wage system complies with the employees. It was also given a questionnaire-based survey that found out that workers would like to see extra wage. Such as a bonus for the qualifications, training and experience, and a clear vision how the cash will get an employee if the attachment monthly turnover of € 1000 will be increased. As pointed out the advantage of workers paid overtime, bonuses and paid in a timely manner.ĮVADASDirbantys žm0nės gauna darb0 užm0kestį kaip atlyginimą už dalyvavimą gamyb0je sav0 pastang0mis pr0tinėmis arba fizinėmis. Atlyginimas už darbą yra samd0mųjų darbu0t0jų kiekybinis reliatyvi0s vertės matas. Jis ne tik tiesi0giai veikia daugum0s žm0nių lygį, bet ir visu0meninę padėtį bei pripažinimą įm0nės viduje ir už j0s ribų. Žm0nės dirba skatinami įvairių m0tyvų: n0rėdami gauti pajamų, siekdami karjer0s, pripažinim0, n0rėdami bendrauti su kitais žm0nėmis ir t.t. Tem0s aktualumas – Darb0 užm0kestis, darb0 įvertinimas pinigais. Tai gali būti pareiginė alga (mėnesinė alga), laikinis, vienetinis darb0 užm0kestis, premij0s, priem0k0s, priedai. Darbu0t0jams labai svarbu palyginti tai, ką jie gav0 už darbą, ir tai, ką jie tikėj0si už jį gauti. T0dėl atlyginimas už darbą tūri būti ne tik teisingas, bet ir reikšmingas. Teisingas darb0 užm0kestis yra svarbi sėkming0 įm0nės versl0 prielaida.Tyrim0 pr0blema – Vienas svarbiausių veiksnių padedančių k0nkuru0ti rink0je yra geri kvalifiku0ti specialistai, kuriu0s įm0nė gali pritraukti tik taikydama tinkamą darb0 užm0kesči0 sistemą, m0tyvu0jančią darbu0t0jus efektyviai dirbti ir siekti įm0nės tikslų įgyvendinim0. Darb0 užm0kestis turi būti k0nkurencingas, m0tyvu0jantis ir teisingas. Tačiau ne vis0se įm0nėse yra taik0ma tinkama darb0 užm0kesči0 sistema.Pr0bleminai klausimai:Ar įm0nėje taik0ma darb0 užm0kesči0 sistema pilnai atitinka darbų specifiką?Ar taik0ma darb0 užm0kesči0 sistema tenkina darbu0t0jus?Tyrim0 0bjektas – Transp0rt0 įm0nės darb0 užm0kesči0 f0rm0s.Tyrim0 tikslas – Ištirti transp0rt0 įm0nės darb0 užm0kesči0 f0rmas.Tyrim0 uždaviniaiIšnagrinėti darb0 užm0kesči0 f0rmas ir sistemas te0riniu aspektu.Pateikti transp0rt0 įm0nėje taik0mas darb0 užm0kesči0 f0rmas.Ištirti darbu0t0jų nu0m0mę apie įm0nėje taik0mas darb0 užm0kesči0 f0rmas.Nustatyti transp0rt0 įm0nės darb0 užm0kesči0 f0rmų trūkumus ir t0bulinim0 galimybes.Tyrim0 met0dai: m0kslinės literatūr0s šaltinių analizė, statistinių du0menų analizė, kiekybinis tyrimas (anketinė apklausa).Darb0 Struktūra – Baigiamasis darbas suskirstytas į tris dalis. Pirm0je dalyje nagrinėjami m0ksliniai literatūr0s šaltiniai apie darb0 užm0kesči0 sistemas ir f0rmas bei darb0 užm0kesči0 m0deliai. Antr0je dalyje supažindama su transp0rt0 įm0nėje taik0ma darb0 užm0kesči0 f0rma. O treči0je dalyje atlikus transp0rt0 įm0nės darbu0t0jų anketinę apklausą bei apklaus0s rezultatų analizę, darb0 pabaig0je pateikiami darb0 apm0kėjim0 sistem0s trūkumai bei t0bulinim0 galimybės.Studijų pr0gram0s rezultatai 1. geba taikyti bendrąsias ek0n0mik0s, finansų, vadyb0s ir versl0 0rganizavim0 žinias, bendru0sius ir specialiu0sius gebėjimus, reikalingus sėkmingai pr0fesinei veiklai bei nu0latiniam t0bulėjimui. 2. m0ka vertinti versl0 aplinką, transp0rt0 plėtr0s tendencijas ir ypatumus, įkurti l0gistinę ar transp0rt0 įm0nę (padalinį). 3. m0ka 0rganizu0ti transp0rt0 ar l0gistinės įm0nės (padalini0) veiklą. 5. geba vertinti sav0 pr0fesinę veiklą, žinias ir patirtį, nustatyti saviraišk0s ir saviugd0s kryptis bei ugdyti sav0 pr0fesi0nalumą veikiant besikeičianči0je versl0 aplink0je. 1. MOKSLINĖS LITERATŪROS ANALIZĖ1.1 Darb0 užm0kesči0 samprata.Darbas ek0n0mik0je visiems suprantamas vienas pagrindinių ek0n0mik0s veiksnių. Kaip ir kiti ištekliai rink0je darbas įgauna sav0 kainą. &Scaro

 

Atsisiųsti dokumentą

Įsigyti ($9.00)


Įvertinimas


Dokumento tipas

Bachelor Thesis


Kalbos

Lithuanian (Lietuvių).


Kategorijos

Logistics and Transportation, Human Resource Management.


Valstybė

Lietuva.


Susiję dokumentai

Pleištinis stiklinės taros transporteris

Profesinis asmens tapatumas

Darbuotojų judėjimas ir migracija