Renginių jaunimui poreikio vertinimas

344 Peržiūros - 0 Atsisiuntimai

Peržiūra

Renginių jaunimui poreikio vertinimas #0 Renginių jaunimui poreikio vertinimas #1 Renginių jaunimui poreikio vertinimas #2 Renginių jaunimui poreikio vertinimas #3 Renginių jaunimui poreikio vertinimas #4 Renginių jaunimui poreikio vertinimas #5 Renginių jaunimui poreikio vertinimas #6 Renginių jaunimui poreikio vertinimas #7 Renginių jaunimui poreikio vertinimas #8 Renginių jaunimui poreikio vertinimas #9

Ištrauka

PANEVĖŽIO KOLEGIJOSVADYBOS IR VERSLO KATEDRATurizmo ir laisvalaikio vadybos studijų programos studentė Elena VologdinaRENGINIŲ JAUNIMUI POREIKIO VERTINIMASBaigiamasis darbasDarbo vadovė lektorėAušra GudgalienėPatvirtinu, kad mano profesinio bakalauro baigiamasis darbas (projektas) parašytas sąžiningai, nepažeidžiant kitiems asmenims priklausančių autorių teisių, tiesiogiai ar netiesiogiai panaudotos kitų šaltinių citatos pažymėtos informacijos šaltinių nuorodose.____________________________________________________Studento vardas, pavardė, parašasPanevėžys, 2016TURINYSĮVADAS3LAISVALAIKIO REIŠKINIO ESMĖ5Laisvalaikio sampratos aspektai6Laisvalaikio istorijos raida7Laisvalaikio klasifikavimas10LAISVALAIKIO INDUSTRIJA IR JOS REIKŠMĖ VISUOMENEI 12Laisvalaikio produktų vartotojo-jaunimo portretas12Renginių organizavimo aspektai142.3. Renginių pasiūla Panevėžio mieste17RENGINIŲ JAUNIMUI POREIKIO TYRIMAS 20Tyrimo organizavimas20Tyrimo rezultatai20RENGINIO-FESTIVALIO JAUNIMUI PROJEKTAS 29IŠVADOS IR SIŪLYMAI32SANTRAUKA LIETUVIŲ KALBA33SANTRAUKA UŽSIENIO KALBA34INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS35PRIEDAI38ĮVADASPastaruosius kelerius metus visuomenėje kalbama ir teigiama, kad jaunimui trūksta, ar jų netenkina, siūlomos laisvalaikio užimtumo veiklos. Šį teiginį patvirtina tiek pats jaunimas, tiek ir organizacijos siūlančios laisvalaikio užimtumo produktus ir paslaugas. Manytina, kad tokią situaciją lemia tai, kad organizacijos netyrinėja jaunimo reikmių, lūkesčių ir norų, neteikia ir nesiūlo naujų (atnaujintų) paslaugų, mažai domisi tiksline grupe. Todėl organizatoriai dažniausiai siūlo tradicines laisvalaikio praleidimo formas, kurios XXI a. jaunuoliui nėra visai priimtinos. Kita vertus jaunuoliai nenori įsitraukti į veiklos pasiūlymus ar neturi galimybių, jiems trūksta entuziastiškumo, pasižymi išrankumu ir pasyvumu. Labai svarbu, kad jaunuoliai būtų įtraukti į kokybišką laisvalaikio leidimą, kurtų ir bendrautų, išmoktų naudingų dalykų (A. Pabedinskienė, 2015). Tai leis turiningai ir smagiai praleisti laiką, išmokti naujų įgūdžių ir lavinti turimus asmenybės bruožus.Veikla, tinkanti jaunimui nėra tiksliai apibrėžta, todėl jaunimo laisvalaikis, pramogos ir užimtumas buvo ir yra vieni aktualiausių klausimų ir uždavinių. Tyrimų (Jaunimo reikalų departamentas, 2012, R. Brazienė 2008, TNS grupės tyrimas, 2013) aspektai patvirtina šio reiškinio sudėtingumą. Todėl nenuostabu, kad laisvalaikio sampratos traktavimų yra įvairių, tačiau nepritaikytų tam tikroms žmonių grupėms. Šiuos aspektus nagrinėja įvairių sričių mokslininkai: filosofai, psichologai, sociologai, pedagogai, kultūros tyrinėtojai ir kiti. Laisvo laiko užimtumu rūpinasi kultūrinės veiklos organizacijos, kurios siūlo laisvalaikio ir pramogų veiklas. Vertinant laisvalaikio paslaugas, vartotojų poreikiai ir lūkesčiai skiriasi, nes kiekvienas žmogus yra savitas, todėl jo vertybės, reikmės, įgūdžiai ir žinios taip pat nėra identiški. Laisvalaikio užimtumo organizacijų vartotojai yra įvairaus amžiaus žmonės, lankantys renginius, todėl, teikdami užimtumo ir linksminimosi paslaugas, organizacijos turi atsižvelgti būtent į jų poreikius. Taigi įmonės turi gebėti vykdyti ne tik valstybinę, regioninę užimtumo politiką, bet ir sudaryti palankias ir tinkamas sąlygas, vartotojų socializacijai ir ugdymuisi vystyti. Todėl darbas skiriamas išanalizuoti (išnagrinėti) renginių pasiūlą ir paklausą Panevėžio mieste, kuri galėtų atitikti jaunimo poreikius.Sėkmingas jaunimo laisvalaikio formavimas atsižvelgiant į jaunimo poreikius suformuos prielaidas Panevėžio miesto gyvybingumui ir populiarinimui stiprinti.Probleminis klausimas – Ar renginių pasiūla tenkina Panevėžio miesto jaunimo poreikius? Kokie renginiai jaunimui būtų įdomūs, aktualūs?Darbo objektas – renginiai jaunimui.Darbo tikslas – įvertinti renginių jaunimui Panevėžio mieste poreikį. Darbo uždaviniai:1. Išanalizuoti laisvalaikio reiškinį ir laisvalaikio industrijos aspektus.2. Išsiaiškinti renginių pasiūlą Panevėžio mieste.3. Įvertinti renginių poreikį jaunimo atžvilgiu.4. Sukurti naują produktą – renginį.Darbo metodai: Mokslinės literatūros analizė; Anketinė apklausa.Darbo praktinis pritaikomumas: darbas skiriamas renginių organizatoriams, turizmo įmonėms, švietimo įstaigoms ir kitoms, su jaunimo užimtumu susijusioms, organizacijoms. Tinkamas vartotojų poreikių identifikavimas ir jų įtraukimas į udgomosios ir pramoginės veiklos strateginių planų rengimą ir įgyvendinimą, įgalina efektyviau bendradarbiauti su paslaugos gavėjais – jaunimu. Tai padėtų jaunam žmogui rasti bendraminčių, geriau pažinti save patį ir tobulėti.1. LAISVALAIKIO REIŠKINIO ESMĖNagrinėjant laisvalaikį, šalia kiekybinių duomenų labai naudinga įvertinti bendrą žmogaus gyvenimo kontekstą, aprėpti būdingų laisvalaikio patyrimų bei reikšmių specifiką, kitaip tariant, nustatyti kokybinius žmogaus laisvalaikio parametrus. Pateikiami du skirtingi laisvalaikio traktavimo pavyzdžiai: tradicinis socialinis – ekonominis, laisvalaikį apibrėžiantys kaip laiką, laisvą nuo apmokamo darbo, nuo buitinių ir fiziologinių poreikių tenkinimo, ir socialinis – psichologinis, laisvalaikį įvardijantys kaip tam tikrą žmogaus dvasinę būseną, kurią nusako individualūs suvoktos laisvės, vidinio pasitenkinimo, teigiamų jausmų išgyvenimai (L. Kublickienė, 2001). Tuo tarpu V. Pruskus (2005), aiškina, kad laisvalaikis yra labiau subjektyvus ir psichologinis aspektas. Nors socialinė–psichologinė laisvalaikio samprata tik iš dalies siejama su bendrosiomis humanistinėmis (žmogiškosiomis) idėjomis apie laisvalaikio sugebėjimą pagerinti žmonių gyvenimą. Daroma išvada, kad svarbiausia yra tai, jog laisvalaikis atitiktų teorines pastangas dėl šiuolaikinių socialinio–ekonominio gyvenimo pokyčių atsiradusias naujas žmogaus darbo bei laisvalaikio formas. Pagal S. Junių (2000), laisvalaikio veiklos pasirinkimas dažnai atitinka stereotipinius elgesio įvaizdžius, įsigalėjusius masinėje sąmonėje. Vis didėjantis žmogaus teorinės veiklos prisitaikymas prie kintančių išorinių sąlygų, būnant šiuolaikinės visuomenės dalimi, diegia ‚‚vartojimo kultūrą‘‘. Laisvalaikiui, kaip ‚‚kūrybos kultūrai‘‘, būdingi komunikaciniai žmonių tarpusavio sąveikos elementai, tuo tarpu laisvas laikas, kaip ‚‚vartojimo kultūros‘‘ laisvalaikis, naudojamas tarsi kultūros objektas ir/ar subjektas. Dėl viso to ypač svarbūs yra sociologiniai laisvalaikio tyrimai. Sociologija, būdama pirmąją mokslo disciplina, susidomėjusia žmonių laisvalaikiu kaip atskiru socialiniu fenomenu, ne tik fiksuoja žmonių elgesį per jų laisvalaikio užsiėmimus, bet ir jį interpretuoja (L. Kublickienė, 2001). Sociologinės laisvalaikio teorijos, pateikdamos platesnį socialinį–ekonominį ir kultūrinį kontekstą, pagrindžia šiandien būdingą laisvalaikio traktavimą ir atspindi masėse paplitusių esminių elgesio nuostatų. Reikia pabrėžti, kad laisvalaikis populiariąja prasme suvokiamas kaip laisvas laikas, praleistas savo nuožiūra, ugdant asmenybę, ar užsiemant pomėgiais-hobiais. Todėl žmonės dirbantys kultūros, švietimo, sveikatos, meno ir kt. srityse turi skirti ypatingą dėmesį kokybiškam renginių organizavimui. Pirmajame skyriuje išsamiai pateikiama laisvalaikio samprata ir ypatumai, istorinė raida, klasifikavimas, laisvalaikio ir kultūros santykis istoriniu aspektu. Laisvalaikio sampratos aspektaiLaisvalaikio samprata pirmiausiai pradedama nagrinėti lingvistiniu metodu. Dauguma naudojasi A. Lyberio sinonimų žodyne pateiktu laisvalaikio apibrėžimu - tai atliekamas, laisvas nuo darbo laikas (1980, p. 201). Kitur ši sąvoka tik papildoma ar sukonkretinama. Panašus apibūdinimas pate

 

Atsisiųsti dokumentą

Įsigyti ($9.00)


Įvertinimas


Dokumento tipas

Bachelor Thesis


Kalbos

Lithuanian (Lietuvių).


Kategorijos

Government and Governance, Politics and Policies, Youth.


Valstybė

Lietuva.


Susiję dokumentai

Elektroninė valdžia Kretingos rajono savivaldybėje

Vykdomosios valdžios institucijų sistemos kaita

Vyriausybės ir visuomenės santykiai. Peticijų ir prašymų priėmimas bei nagrinėjimas