CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS TAIKYMO YPATUMAI BYLOSE DĖL SVEIKATOS SUŽALOJIMO

103 Peržiūros - 0 Atsisiuntimai

Peržiūra

CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS TAIKYMO YPATUMAI BYLOSE DĖL SVEIKATOS SUŽALOJIMO #0 CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS TAIKYMO YPATUMAI BYLOSE DĖL SVEIKATOS SUŽALOJIMO #1 CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS TAIKYMO YPATUMAI BYLOSE DĖL SVEIKATOS SUŽALOJIMO #2 CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS TAIKYMO YPATUMAI BYLOSE DĖL SVEIKATOS SUŽALOJIMO #3 CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS TAIKYMO YPATUMAI BYLOSE DĖL SVEIKATOS SUŽALOJIMO #4 CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS TAIKYMO YPATUMAI BYLOSE DĖL SVEIKATOS SUŽALOJIMO #5 CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS TAIKYMO YPATUMAI BYLOSE DĖL SVEIKATOS SUŽALOJIMO #6 CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS TAIKYMO YPATUMAI BYLOSE DĖL SVEIKATOS SUŽALOJIMO #7 CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS TAIKYMO YPATUMAI BYLOSE DĖL SVEIKATOS SUŽALOJIMO #8 CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS TAIKYMO YPATUMAI BYLOSE DĖL SVEIKATOS SUŽALOJIMO #9

Ištrauka

SOCIALINIŲ MOKSLŲ KOLEGIJAKATEDRATEISĖS STUDIJŲ PROGRAMA LEIDŽIAMA GINTI Teisės studijų programos vadovė Akvilė Alauskaitė-Riabceva ________________________ ( parašas) ________________________ (data)CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS TAIKYMO YPATUMAI BYLOSE DĖL SVEIKATOS SUŽALOJIMO Baigiamasis darbas Darbo autorius Diana Gaisinska ________________________ ( parašas) Darbo vadovas Vladislovas Vitkevičius ________________________ ( parašas)Vilnius, 2016PATVIRTINIMAS APIE ATLIKTO DARBO SAVARANKIŠKUMĄPatvirtinu, kad įteikiamas baigiamasis darbas ,,Civilinės atskomybės taikymo ypatumai bylose dėl sveikatos sužalojimo” yra:Atliktas savarankiškai ir nėra pateiktas Kolegijos kitų studijų programų bei kursų studentams.Nebuvo naudotas kitoje kolegijoje, universitete ar kitose mokslo institucijose Lietuvoje ir užsienyje.Nėra nuorodų į kitus darbus, jeigu jie nėra nurodyti darbe.Pateikiamas visas panaudotos literatūros sąrašas. Diana Gaisinska ________________________ ( parašas)TURINYS ĮVADAS………………………………………………………………………..……...……...4 SANTRAUKA LIETUVIŲ KALBA………………….………………………………….…5 SANTRAUKA UŽSIENIO KALBA…………………….…………….….……..............….6MOKSLINĖS LITERATŪROS ANALIZĖ..................................................................9Civilinės atsakomybės samprata ir funkcija……………………………………….……9 Civilinės atsakomybės sąlygos………………………………………………...........….12 Žalos atlyginimo dydžio nustatymo ypatumai sveikatos sužalojimo atveju…………16 Subjektai, turintis teisę į žalos atlyginimą, sveikatos sužalojimo atveju…….……..…22TYRIMO DIZAINAS………………………………………………………...…..…26Tyrimo eigos pristatymas……………………………………………………….…….26TYRIMO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS……………………..........………27Esminiai kriterijai nustatynejant turtininės žalos atlyginimo dydį sveikatos sužalojimo atveju………………………………………………………………………..…...………27Esminiai kriterijai nustatynejant neturtininės žalos atlyginimo dydį sveikatos sužalojimo atveju……………………………………………..…………………………..,…..……..29IŠVADOS………………………………………………………………….………....….....35LITERATŪROS SĄRAŠAS………………………...........................................................38SANTRAUKA Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Kadangi civilinė atsakomybė tai viena iš pagrindinių pažeistos teisės gynybos būdų, jos taikymas yra itin svarbus nagrinėjant bylas dėl fizinio asmens sveikatos sužalojimo, todėl civilinės atsakomybės atsiradymo pagrindai bei civilinės atsakomybės taikymas nulemia tiek turtinės tiek neturtinės žalos kompensavimą. Esminis klausimas, nagrinėjant civilinės atsakomybės taikymą bylose dėl sveikatos sužalojimo, yra turtinės bei neturtinės žalos atlyginimo dydžio nustatymas Lietuvos teismų doktrinoje. Nagrinėjant teismų praktiką bei aiškinanat teisės normas, šiame darbe siekiama nustatyti turtinius o ypač neturtinius žalos kompensavimo dydžio nustatymo kriterijus sveikatos sužalojimo atveju. Kadangi neturtinės žalos dydį nustato teismas, vadovaudamasis įstatyme nustatytais kriterijais, kurio sąrašas nėra baigtinis, bei pagal bylos aplinkybes atsižvelgdamas į jau suformuotą teismų praktiką, pabręžtina, kad į kiekvieną nagrinėjama ginčą teismas žvelgia individualiai siekiant atkurti pažeistus interesus. Tačiau galimas ir nevienodas teisės normų aiškinimas ir taikymas. Tokiu atveju teismas turi numatyti žalos atlyginimo mažinančius bei didinančius veiksnius, kurie nulemtų teismo vienokį ar kitokį sprendimą.SUMMARY Civil liability - is a property liability which one party has the right to demand damages (damage) or pay a fine (fine, penalty), and the other party must compensate caused damage (damage) or to pay a fine. Therefore, that civil liability is a fundamental violation of the rights of defense techniques, the application is extremely important involving physical personal injury cases, and civil liability occurrence basics as well as civil liability procedure is determined by both the property as compensation for non-pecuniary damage. The main question when considering the application of civil liability in personal injury cases, is material and non-material determination of the amount of damage in Lithuanian judicial doctrine. The examination of case law and interpretation of law, in this thesis aims to identify the property and in particular the non-pecuniary damages in compensation criteria for determining injury case. As for non-pecuniary damages are fixing by the court, in accordance with the statutory criteria's, the list is not exhaustive, and under the circumstances of the case having regard to the case-law already formed should be noted that in each case court looks an individual in order to restore the damaged interests.However, the potential and unequal law interpretation and application. In this case, the court must provide the compensation lowering and increasing factors that leads to different forms of the court decision.ĮVADASTemos aktualumas. Asmens gyvybė, fizinis bei dvasinis neliečiamumas, sveikata, yra kone svarbiausios ir reikšmingiausios prigimtinės vertybės, neatskiriamos nuo žmogaus, priklausančios žmogui nuo gimimo. Šių vertybių svarbą atspindi ir Lietuvos Respublikos Konstitucija, numatydama, kad žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės (18 straipsnis), o gyvybę saugo įstatymas (19 straipsnis). Kadangi civilinė atsakomybė tai viena iš pagrindinių pažeistos teisės gynybos būdų, jos taikymas yra itin svarbus nagrinėjant bylas dėl fizinio asmens sveikatos sužalojimo, todėl civilinės atsakomybės atsiradymo pagrindai bei civilinės atsakomybės taikymas nulemia tiek turtinės tiek neturtinės žalos kompensavimą. Pabręžtina, kad asmens sveikata bei neliečiamumas neturi piniginės išraiškos, tačiau civilinėje teisėje yra ginama turtiniais būdais. Todėl neišaiškinus esminius civilinės atsakomybės pagrindus bei nenustačius jos taikymo praktikoje žalos atlyginimas sveikatos sužalojimo atveju taptu neįmanomas.Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau- LR CK) 6.263 str. numato, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Tai reiškia, kad 6.263 straipsnyje suformuluotos pagrindinės deliktinės civilinės atsakomybės taisyklės Ši norma įtvirtina kiekvieno asmens bendrąją pareigą elgtis atsargiai. To paties kodekso 6.283 str. sako, kad jeigu fizinis asmuo suluošintas ar kitaip sužalota jo sveikata, tai už žalą atsakingas asmuo privalo nukentėjusiam asmeniui atlyginti visus šio patirtus nuostolius ir neturtinę žalą. Nagrinėjant šias normas ir aiškinant žalos atlyginimą ar tai būtų turtinė ar neturtinė, reikia pabręžti esminį aspektą t.y. civilinės atsakomybės taikymą, kuris yra vienas iš būdų žalos atlyginimui. Nagrinėjant teismų praktiką identifikuojame pagrindines problemas, kurios kyla taikant civilinę atsakomybę t.y. turtinės o ypač neturtinės žalos dydžio nustatymą. Todėl yra svarbu nustatyti kaip yra aiškinamos bei taikomos praktikoje teisės normos atsiradusios civilinės atsakomybės už žalą padaryta fizinio asmens sveikatai. Taip pat atskleisti pagrindinius kriterijus kuriais remiantis yra nustatynėjamas dydis ne tik už turtinę bet ir neturtinę žalą. Atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėjant civilinės atsakomybės taikymą sveikatos sužalojimo atveju bei žalos atlygintinumą galimas nevienodas teisės normų aiškinimas ir taikymas, todėl pagrindinis demesys šiame darbe bus atkreiptas į teisės normų aiškinimą bei taikymą praktikoje remiantis teismų doktrina.Tyrimo problema: nevienodas civilinės atsakomybės taikymas bylose dėl sveikatos sužalojimo bei žalos atlyginimo dydžio nustatymas.Problieminiai klausimai. Civilinės atsakomybės atsiradymo pagrindai sveikatos sužalojimo atvejais. Atlyginamos žalos dydžio nustatymas sveikatos sužalojimo atvejais. Civilinės atsakomybės sąlygų nustatymo problematika bylose dėl sveiktos sužalojimo. Turtinės ir neturtinės žalo

 

Atsisiųsti dokumentą

Įsigyti ($9.00)


Įvertinimas


Dokumento tipas

Final Thesis


Kalbos

Lithuanian (Lietuvių).


Kategorijos

Uncategorized.


Valstybė

Lietuva.


Susiję dokumentai

IŠ 1945 m. VASARIO 4—11 d. KRYMO KONFERENCIJOS NUTARIMŲ DĖL VOKIETIJOS SUTRIUŠKINIMO IR JOS ATEITIES

J.Grušo dramos “Meilė, džiazas ir velnias” ištraukos analizė ir interpretacija

Indijos civilizacija