Inventorizacija savivaldybėje

1,886 Peržiūros - 51 Atsisiuntimai

Peržiūra

Inventorizacija savivaldybėje  #0 Inventorizacija savivaldybėje  #1 Inventorizacija savivaldybėje  #2 Inventorizacija savivaldybėje  #3 Inventorizacija savivaldybėje  #4 Inventorizacija savivaldybėje  #5 Inventorizacija savivaldybėje  #6 Inventorizacija savivaldybėje  #7 Inventorizacija savivaldybėje  #8 Inventorizacija savivaldybėje  #9

Ištrauka

INVENTORIZACIJOS ESMĖ, KLASIFIKAVIMAS IR PASIRENGIMO INVENTORIZACIJAI PROCEDŪROSInventorizacijos samprata ir klasifikavimasInventorizacijos atlikimas tai yra ne vien sukurtų formalių taisyklių laikymasis, bet ir įmonės savininkui naudingas ir reikalingos procesas. Kurio metu galimos apskaitos klaidos yra pamatomos laiku, bei patikrinamas įmonės turtas ar jis negrobstomas savininkui nežinant, taip pat ar dar nenudėvėtas ir tinkamas yra naudoti. Taigi iš pat pradžių turbūt reiktų susipažinti su inventorizacijos sąvoką ir kaip ji pateikiama skirtinguose informacijos šaltiniuose ir užsienio literatūroje. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose inventorizacija apibūdinama kaip žaliavų ir medžiagų, ilgalaikio turto, prekių ir pagamintos produkcijos, nebaigtos gamybos bei kitų atsargų, pinigų, skolų, vertybinių popierių ir kito turto kuris yra įmonėje patikrinimas ir faktiškai rastų likučių palyginimas su buhalterinės apskaitos duomenimis (Dėl inventorizacijos taisyklių..., 1999). Inventorizacija – turto ir įsipareigojimų patikrinimas įmonėje ir jų praktiškai rastų likučių palyginimas su jau turimais apskaitos duomenimis (Dėl inventorizacijos taisyklių..., 2014). Inventorizacija – įmonės, įstaigos turto surašymas (Lietuvių kalbos žodynas, 2008). Inventorizacija – turto ir įsipareigojimų patikrinimas įmonėje ar įstaigoje (UAB „Pačiolis“ konsultantė Brigita Dovidaitė).Anglų literatūroje galima rasti paprastesnių inventorizacijos sąvokų – detalus sąrašas visų daiktų vienoje vietoje (Cambridge Dictionaries Online, 2016). Taip pat anglų literatūros vadovėlyje „Accounting Basics for Students“ inventorizacija apibūdinama kaip visas įmonės inventorius – į kurį įeina pagaminta produkcija, naudojamos žaliavos produkcijai, mašinos naudojamos produkcijai pagaminti ir pastato kur yra gaminama produkcija patikrinimas. Sąrašas prekių ir medžiagų, arba pačių prekių ir pasaugų laikymas įmonėje (Inventory management... 2009)Atlikus inventorizaciją įforminti jos rezultatus vieniems ūkio subjektams yra privaloma, o kitiems tik rekomenduojama. Remiantis 1999 m. birželio 3 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 719 inventorizaciją būtina atlikti šioms Lietuvos Respublikoje įsteigtoms įmonėms: akcinėms bendrovėms; uždarosioms akcinėms bendrovėms; kooperatinėms bendrovėms; žemės ūkio bendrovėms; investicinėms bendrovėms; valstybės įmonėms; savivaldybių įmonėms; viešosioms įstaigoms; visuomeninėms organizacijoms; visų tipų įmonių ir organizacijų junginiams (asociacijoms, federacijoms, susivienijimams, konfederacijoms); LR įsteigtoms užsienio valstybių įmonėms, jų susivienijimams, filialams ir atstovybėms; biudžetinėms įstaigoms. Apskaitos specialistė Angelė Laukaitienė straipsnyje „Inventorizacija – tai ne tik savo turto susiskaičiavimas“ teigia, kad visos įmonės kurios rengia finansinių ataskaitų rinkinius pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatas tokios kaip: pelno siekiančios akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės, individualios įmonės ir finansines ataskaitas savo nuožiūra ar dėl įstatymų reikalavimų sudarančios tikrosios ūkinės bendrijos – turi atlikti inventorizaciją. Bei rekomenduojami atlikti : individualioms (personalinėms) įmonėms; tikrosioms ūkinėms bendrijoms; komanditinėms ūkinėms bendrijoms; biurams. Inventorizacija yra atliekama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. 370 patvirtintas Inventorizacijos taisykles. Šiomis taisyklėmis vadovaujasi: kooperatinės, žemės ūkio ir investicinės bendrovės; valstybės, savivaldybių ir viešos įmonės; kitos ribotos civilinės atsakomybės įmonės.Inventorizacija atliekama ūkio subjektuose vykdant įstatymus ir kitus norminių aktų reikalavimus, o atsižvelgiant į jos tikslą, inventorizacija gali skirtis apimtimi ir dažnumu. Įmonės inventorizaciją gali atlikti ir pagal įmonės savininko nustatytą individualią tvarką. Tačiau tai, kad tvarka yra tik rekomenduojama, nereiškia kad jų turtas neturėtų būti inventorizuojamas. Jos privalomas vykdymas reglamentuojamas LR buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 14 straipsnyje, kuriame teigiama: “Buhalterinės apskaitos duomenys turi būti patvirtinti ilgalaikio turto, nematerialių bei materialių vertybių, atsiskaitymų, piniginių ir kitų lėšų inventorizacijų duomenimis”. Inventorizaciją galima klasifikuoti į planinę ir neplaninę (1 pav). Iš anksto pagal grafiką suplanuota atlikti inventorizaciją vadinama planine, kuri taip pat gali būti atliekama po įmonės svarbių ir stambių sutarčių pasirašymo. Planinė inventorizacija dažniausiai atliekama gamybinėse ir statybos įmonėse, bei dideliais remonto darbais apsiimančiomis įmonėms. 17081520383500 Inventorizacija -8826521018500PlaninėNeplaninė-76200-21717000-87630-18161000280035-13970000226695-16383000MetinėPeriodinėNetikėtaPo netikėtų įvykių1 pav. Inventorizacijos klasifikavimas (sudaryta autoriaus pagal D. Būdvytiene „Kaip atlikti inventorizaciją ir dokumentuoti jos rezultatus) Planinė inventorizacija gali būti skirstoma: Metinę – įmonės inventorizaciją atlieka remiantis BAPĮ (Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymas) reikalavimais. Inventorizacijos metu inventorizuojamas visas įmonės turtas, bei turi būti inventorizuotas trečiųjų asmenų turtas. Tokia inventorizacija dar galima vadinti ištisine. Periodinė – inventorizacija atliekama iš anksto numatytais periodais, pavyzdžiui, savaitę, mėnesį, ketvirtį ar pusmetį. Dažniausiai toks inventorizavimas atliekamas įmonėse, kur atsargos yra periodiškai apskaitomos. Taigi tik inventorizacijos metu gautais duomenimis yra nustatomi sunaudoti ar realizuoti atsargų kiekiai. Taip pat periodinę inventorizaciją galima atlikti ištisinę tai kai inventorizuojamas visas įmonės turtas. Bei dalinai, tai kai nereikia inventorizuoti viso įmonės turto, nes tose vietose jis užtikrintai nebus pasikeitęs, o tik būtina patikrinti kurios nors turto dalies buvimo vietą. Periodinė inventorizacija gali būti atlikta atrankinė, kai norima inventorizuoti tik atskirą viename balanso straipsnyje apskaitomą turto dalį, pavyzdžiui, iš viso ilgalaikio materialiojo turto objektų inventorizuojamos tik transporto priemonės ar įrenginiai. Neplaninė inventorizacija yra visiškai neplanuota ir dažniausiai atliekama netikėtu metu, ji yra skirstoma į netikėtą, kurią atlieka kontrolė, taip pat vadinama dar audito kontrole. Taip pat gali būti pilna (ištisinė) inventorizacija arba tik dalinė, kai tikrinama tik tam tikros turto grupės. Taip pat neplaninė inventorizacija gali būti po netikėtų įvykių, pavyzdžiui po vagystės, stichinių nelaimių ar tiesiog keičiantis materialiai atsakingiems asmenims. Po tokių įvykių atliekama dalinė arba ištisinė inventorizacija. Remiantis knygos „Buhalterio žinynas“ kurią sudarė doc. Dr. Aud. Gediminas Kalčinskas, dr. Aud. Gintaras Černius ir kiti aud. pateikė atvejus kai reikia atlikti neplaninę inventorizaciją, t. y. įmonės reorganizavimas kurį reikia atlikti reorganizuoti įmonę sprendimo priėmimo dieną ir yra inventorizuojamas visas įmonės turtas. Taip pat įmonės likvidavimo atveju, šiuo atveju inventorizavimo datą paskiria likvidatorius ir yra inventorizuojamas taip pat visas įmonės turtas. Jei įmonėje įvyksta turto perkainojimas, inventorizacija atliekama perkainojimo dieną ir inventorizuojamas tik perkainojamas turtas. Įmonės vadovas yra atsakingas, kad inventorizacija būtu suorganizuota ir atlikta laiku. Pasirengimo inventorizacijai procedūrosInventorizuoti visą įmonės turtą ir įsipareigojimus yra privaloma ne rečiau kaip kartą per metus t. y. prieš metinių finansinių ataskaitų sudarymą. Tačiau jei įmonė yra didelė ir turinti daug turto inventorizacija gali tęstis net iki kelių mėnesių. Pagal LR Vyriausybės nutarimą (Dėl inventorizacijos taisyklių..., 2

 

Atsisiųsti dokumentą

Įsigyti ($6.00)


Įvertinimas


Dokumento tipas

Coursework


Kalbos

Lithuanian (Lietuvių).


Kategorijos

Filtration and Separation.


Valstybė

Lietuva.