Klaipėdos jaunimo centro organizacinės kultūros analizė

303 Peržiūros - 0 Atsisiuntimai

Peržiūra

Klaipėdos jaunimo centro organizacinės kultūros analizė #0 Klaipėdos jaunimo centro organizacinės kultūros analizė #1 Klaipėdos jaunimo centro organizacinės kultūros analizė #2 Klaipėdos jaunimo centro organizacinės kultūros analizė #3 Klaipėdos jaunimo centro organizacinės kultūros analizė #4 Klaipėdos jaunimo centro organizacinės kultūros analizė #5 Klaipėdos jaunimo centro organizacinės kultūros analizė #6 Klaipėdos jaunimo centro organizacinės kultūros analizė #7 Klaipėdos jaunimo centro organizacinės kultūros analizė #8 Klaipėdos jaunimo centro organizacinės kultūros analizė #9

Ištrauka

KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJASOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETASStudijų programa: ĮSTAIGŲ IR ĮMONIŲ ADMINISTRAVIMASLeidžiama gintiDekanėAsta Pancerovienė2015-06-09KLAIPĖDOS JAUNIMO CENTRO ORGANIZACINĖS KULTŪROS ANALIZĖBaigiamasis darbasA11-3 grupės diplomantėGreta Gaudutytė2015-06-01RecenzentėDarbo vadovėJūratė DanielienėLekt. Renata Arlauskienė2015-06-042015-06-01Klaipėda, 2015TurinysĮstaigų ir įmonių administravimo studijų programos Valstybinių ir viešųjų administravimo specializacijos profesinės veiklos sričių ir profesinių kompetencijų, kurias siekiama atskleisti darbe, sąrašas3Santrauka4Summary5Įvadas6DARBO OBJEKTO, INFORMACIJOS ŠALTINIŲ IR TYRIMŲ METODIKOS APŽVALGA8ORGANIZACINĖS KULTŪROS ANALIZĖ TEORINIU ASPEKTU10 Organizacinės kultūros samprata 10 Organizacinės kultūros aspektai 12 Vadovo vaidmuo formuojant ir tobulinant organizacinę kultūrą19KLAIPĖDOS JAUNIMO CENTRO ORGANIZACINĖS KULTŪROS TYRIMAS24 Klaipėdos jaunimo centro organizacinės kultūros samprata24 Klaipėdos jaunimo centro organizacinės kultūros aspektai27 Klaipėdos jaunimo centro vadovo vaidmuo formuojant ir tobulinant organizacinę kultūrą 31Išvados ir pasiūlymai34Terminų ir sąvokų žodynas35Literatūros sąrašas36Priedų sąrašas:priedas. Klaipėdos jaunimo centro darbuotojų apklausos klausimynas.priedas. Baigiamojo darbo įsipareigojimas dėl neplagijavimo.Įstaigų ir įmonių administravimo studijų programos Valstybinių ir viešųjų administravimo specializacijos profesinės veiklos sričių ir profesinių kompetencijų, kurias siekiama atskleisti darbe, sąrašasStudijų programos kompetencijosStudijų programos rezultataiDarbo struktūrinės dalies Nr.1. Taikyti planavimo principus organizacijoje1.1. Parengs organizacijos dokumentus, planus, projektus, nuostatas, organizuojant jų įgyvendinimą.Visame darbe1.2. Sudarys padalinio veiklos planą.Įvadas, 11.3. Vertins vidinės ir išorinės informacijos srautus.3.1; 3.2; 3.32. Organizuoti darbo procesus organizacijoje 2.1. Organizuos darbo procesą, darbo laiką, informacijos apsaugą priimant sprendimus.Visame darbe2.2. Organizuos personalo valdymą ir apskaitą.3.1; 3.2; 3.32.3. Vykdys taikomuosius tyrimus organizacijoje.3.1, 3.2, 3.33. Taikyti vadovavimo principus organizacijoje3.1. Spręs konfliktines situacijas ir kitas iškylančias problemas.3.1; 3.2; 3.33.2. Išmanys verslo kūrimą, bendravimo, bendradarbiavimo principus.3.1; 3.2; 3.33.3. Taikys motyvavimo priemones organizacijoje.3.1; 3.2; 3.34. Kontroliuoti darbą organizacijoje4.1. Išmanys kontrolės rūšis ir etapus.Visame darbe4.2. Organizuos padalinio veiklos kontrolę.14.3. Analizuos organizacijų veiklos rizikos veiksnius.3.1; 3.2; 3.34.4. Priims racionalius sprendimusVisame darbe5. Koordinuoti vadovo darbotvarkę ir sudaryti jam palankias darbo sąlygas5.1. Koordinuos vadovo darbotvarkės vykdymą.Visame darbe5.2. Asistuos ir teiks vadovui dalykinę informaciją.Santrauka, 15.3. Organizuos spaudos konferencijas, lankytojų priėmimą, derybas, bendradarbiavimą su klientais valstybine ir užsienio kalba.Santrauka6. Taikyti informacijos ir dokumentų valdymo principus.6.1. Kurs organizacijos dalykinį administratoriaus įvaizdį ir reklaminę medžiagą.16.2. Sistemins ir vertins informaciją.3.1; 3.2; 3.3; Išvados ir pasiūlymai6.3. Išmanys organizacijos steigimo dokumentus, ekonominius ir teisinius aspektus.17. Naudoti informacines sistemas ir komunikacines technologijas.7.1. Išmanys duomenų bazių kūrimo, buhalterinės apskaitos bei informacinių sistemų taikymo principus.2.1; 2.2; 2.37.2. Naudos biuro įrangą ir informacines komunikacines technologijas.Visame darbe7.3. Taikys informacines sistemas konkretiems dokumentų valdymo uždaviniams spręsti.Visame darbe8. Išmanyti viešojo sektoriaus sudedamuosius elementus, jų administravimą ir teisinį reglamentavimą8.1. Išmanys viešojo sektoriaus esmę, sandarą bei jo administravimo vystymąsi.2.1; 2.2; 2.38.2. Žinos bei gebės taikyti viešųjų organizacijų veiklą reglamentuojančius teisės aktus. 2.1; 2.2; 2.39. Planuoti viešosios organizacijos veiklą9.1. Analizuos viešosios organizacijos vidinės ir išorinės aplinkos veiksnius.3.1; 3.2; 3.39.2. Gebės parengti ir įvertinti viešosios organizacijos planavimo dokumentą. 2.1; 2.2; 2.310. Organizuoti viešosios organizacijos veiklą10.1. Tobulins valstybinės įstaigos organizacinę valdymo struktūrą.Visame darbe10.2. Gebės administruoti personalą viešojoje organizacijoje.3.1; 3.2; 3.311. Kontroliuoti viešosios organizacijos veiklos rezultatus11.1. Išmanys valstybinės įstaigos veiklos kontrolės aspektus.3.1; 3.2; 3.311.2. Vertins viešosios organizacijos veiklą bei valdymą. 3.1; 3.2; 3.3; Išvados ir pasiūlymaiSantraukaKLAIPĖDOS JAUNIMO CENTRO ORGANIZACINĖS KULTŪROS ANALIZĖGRETA GAUDUTYTĖKlaipėdos valstybinė kolegijaBaigiamajame darbe yra iškelta problema, kad visuomenė nesupranta organizacinės kultūros ir jos valdymo. Numatytas darbo tikslas – išanalizuoti Klaipėdos jaunimo centro organizacinę kultūrą. Tikslui pasiekti iškelti uždaviniai: išanalizuoti ir susisteminti įvairių Lietuvos ir užsienio autorių teorinę medžiagą.Teorinėje darbo dalyje analizuojama organizacinės kultūros samprata, aspektai bei vadovo vaidmuo formuojant ir tobulinant organizacinę kultūrą. Panaudota aprašomoji – palyginamoji informacinės literatūros analizė, mokslinės literatūros analizė. Tiriamojoje darbo dalyje, apklausiant Klaipėdos jaunimo centro darbuotojus, buvo panaudota apklausa raštu, anketavimas.Gauti tyrimo duomenys parodė, kad ne visi darbuotojai žino sąvoką „organizacinė kultūra“. Darbuotojai mano, kad jų organizacija neįsivaizduojama be vertybių, simbolių, atributikos, tradicijų ir švenčių. Darbuotojams organizacijoje svarbiausias žmogus yra vadovas (lyderis). Jis vadovauja, organizuoja, koordinuoja, planuoja darbą, kad organizacija efektyviai dirbtų, formuotų ir tobulintų organizacinę kultūrą.Darbo pabaigoje suformuluotos išvados ir pasiūlymai padės geriau suprasti organizacinę kultūrą ir jos valdymą.Summary THE ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL CULTURE OF KLAIPEDA YOUTH CENTER GRETA GAUDUTYTĖKlaipeda State University of Applied Sciences The issue raised in the final thesis is that our society does not understand the organizational culture and its management. The aim of the work is to analyse the organizational culture of the Klaipeda Youth Center. To achieve the aim of work the following objectives were raised: to analyse and organize the theoretical material of the various Lithuanian and foreign authors. The theoretical part of the work analyses the concept of organizational culture, aspect of the manager's role in shaping and improving the organizational culture. The work uses descriptive and comparative analysis of the informative literature and analysis of the scientific literature. In the investigational part of the work, a written survey and questionnaires were used to interview the employees of the Klaipeda Youth Center.The obtained data has showed that not all of the employees are aware of the concept of "organizational culture". The employees feel that their organization is inconceivable without values, symbols, attributes, traditions and festivals. From the workers point of view, the head (leader) is the most important person in the organization. The leader manages, organizes, coordinates, plans the work to make the organization to work more efficiently, to shape and develop the organizational culture.At the end of the work the conclusions and proposals are presented to help to understand the organizational culture and its management.ĮvadasTemos aktualumas. Šiuolaikinėse organizacijose populiarios ir madingos sąvokos yra „žinių visuomenė“, „informacinė visuomenė“, „komandos dvasia“, „lojalumas“, „organ

 

Atsisiųsti dokumentą

Įsigyti ($9.00)


Įvertinimas


Dokumento tipas

Bachelor Thesis


Kalbos

Lithuanian (Lietuvių).


Kategorijos

Management, Monitoring and Policy, Culture and Cultural Differences.


Valstybė

Lietuva.


Susiję dokumentai

Medicinos personalo informuotumas apie neatitiktis ir nepageidaujamus įvykius sveikatos priežiūroje ir jų registravimo ypatumus

Sąsajos tarp daugiakultūrės politikos ir terorizmo grėsmės: Prancūzijos atvejis

Pokyčių įgyvendinimas APB ,,APRANGA"