Rinkos ekonomikos sąlygomis įmonių veikla

91 Peržiūros - 0 Atsisiuntimai

Peržiūra

 Rinkos ekonomikos sąlygomis įmonių veikla #0 Rinkos ekonomikos sąlygomis įmonių veikla #1 Rinkos ekonomikos sąlygomis įmonių veikla #2 Rinkos ekonomikos sąlygomis įmonių veikla #3 Rinkos ekonomikos sąlygomis įmonių veikla #4 Rinkos ekonomikos sąlygomis įmonių veikla #5 Rinkos ekonomikos sąlygomis įmonių veikla #6 Rinkos ekonomikos sąlygomis įmonių veikla #7 Rinkos ekonomikos sąlygomis įmonių veikla #8 Rinkos ekonomikos sąlygomis įmonių veikla #9

Ištrauka

TURINYS TOC \o "1-3" \h \z \u LENTELIŲ SĄRAŠAS TOC \h \z \c "Lentelė" PAVEIKSLŲ SARAŠAS TOC \h \z \c "paveikslas" ĮVADASTyrimo aktualumas. Rinkos ekonomikos sąlygomis įmonių veikla nuolat kinta ir neatsiejama nuo rizikos, todėl siekiant kad veikla būtų efektyvi, įmonės turima finansinė bei ekonominė informacija turi būti pastoviai analizuojama bei vertinama. Įmonės, kurios siekia veiklos tęstinumo ir nori padidinti konkurencingumą turi naudoti įvairius analizės metodus ir sistemas, taip nuolat analizuodamos savo veiklos rezultatus. Tačiau seni vadybos metodai praranda savo efektyvumą. Veiklos efektyvumas yra sudėtinga ekonominė kategorija, todėl pastaruoju metu jai skiriama vis daugiau dėmesio, kadangi šis vertinimas yra svarbus atliekant ne tik esamos finansinės būklės analizę, bet ir atskleidžiant rezervus, nagrinėjant verslo perspektyvas bei veiklos gerinimo galimybes. Daugelis įmonių turi puikiai parengtus verslo planus, kurie atrodo optimalūs, bet lieka neįgyvendinti. Be to sėkmei užtikrinti būtina ir gerai parengta strategija. Kita vertus, strategija, naudojama tik kaip veiksmų planas, tampa neveiksminga ir jos neužtenka, kad įmonė veiktų efektyviai.Lietuvos įmonėms pastarieji dešimtčiai atnešė nelengvų išbandymų, dėl ištikusios ekonominės krizės, didelės įstatymų kaitos, euro įvedimo ir pan. Kiekvienos įmonės vadovui nėra lengva valdyti įmones veiklą bei efektyvinti jos rezultatus, todėl valdant įmonės išteklius tampa vertinga modelioti veiklos efektyvinimo vertinimą. Verslo vertinimo problemas nagrinėjo daugelis Lietuvos autorių tokių kaip: J. Mackevičius ir D. Daujotaitė (2011), T. Sudnickas (2008), S. Puškorius (2002), ir užsienio autorių R. L. Daft (2009), R. Kaplan ir D. P. Norton (1996).Veiklos vertinimo sistemos gali būti laikomos vienu įdomiausių ir naudingiausiu vadybinių naujovių per pastaruosius dešimtmečius, dėl gebėjimo sujungti strateginį planavimą ir valdymo kontrolę į vieną visumą. Kaip sėkmingą pavyzdį kai išplėtota veiklos matavimo sistema buvo perkelta į strateginio valdymo priemonę galima įvardinti subalansuotų rodiklių sistemą, kurios pagrindinis principas – valdyti galima tik tai, ką galima išmatuoti.Mokslinė problema. Atskirų vertinimo metodų adaptavimas organizacijos kaip visumos veiklos vertinimo procese yra aktuali problema, kurią sukuria skirtingų teorinių (matavimo, planavimo ir kontrolės) metodų prieštaravimas, tinkamumas skirtingiems organizacijos veiklos aspektams vertinti bei valdyti ir specifiniams organizacijos informaciniams poreikiams, kuriuos implikuoja politinis, ekonominis, kultūrinis kontekstas. Be to, įmonių veiklos vertinimas remiantis tik finansiniais rodikliais neišvengiamai paseno. Šių dienų įmonės sėkmė priklauso nuo klientų lojalumo, ženklo žinomumo ar konkurencinio pranašumo. Tyrimo objektas – UAB „Ginrasa“ įmonės veiklos efektyvumo vertinimo modeliavimas.Darbo hipotezė: UAB „Ginrasa“― tikslinga tobulinti veiklos efektyvumo vertinimą naudojant subalansuotų rodiklių sistemą ir naudotis šios sistemos strateginiu žemėlapiu. UAB „Ginrasa“ pasirinkusi teisingą veiklos strategiją gali išsilaikyti konkurencinėje rinkoje ir plėsti savo veiklą.Tyrimo tikslas – teoriškai pagrįsti įmonių veiklos efektyvumo vertinimo aspektus ir empiriškai įvertinti įmonės veiklos efektyvumą taikant subalansuotų rodiklių sistemą. Tyrimo uždaviniai:Išanalizuoti mokslinę literatūrą įmonių veiklos efektyvumo vertinimo tema; Parengti įmonių veiklos efektyvumo vertinimo metodologiją; Įvertinti UAB „Ginrasa“ ― veiklos efektyvumą taikant subalansuotų rodiklių sistemą. Aktualizuoti ir pateikti įmonės UAB „Ginrasa“ veiklos perspeyvų kryptisTyrimo metodai. Darbe taikoma mokslinės literatūros ir straipsnių analizė, autorių nuomonių lyginamoji analizė, loginė analizė, matematinė – statistinė analizė (aritmetinio vidurkio, padidėjimo/sumažėjimo tempų, lyginamųjų svorių), grupavimas, grafinis duomenų vaizdavimas bei sisteminimas, anketinė apklausa ir giluminis interviu, , santykinių rodiklių (koeficientų) analizė, Excel programa.Darbo struktūra: Magistro baigiamasis darbas apima tris dalis– teorinė, metodologinė ir praktinė (empirinė).Pirmoje dalyje analizuojama įmonių veiklos ekonominiai vertinimai, pateikiama įmonių veiklos analizės bei aplinkos veiksniai, aprašomi vertinimo rodikliai. Teoriniu aspektu vertinama efektyvumo koncepcija ir įmonių veiklos vertinimo metodų samprata ir reikšmė. Taip pat yra pateikiama įmonių veiklos vertinimo modelių apžvalga bei analizuojama jų įtaka įmonės konkurencingumui.Antroje analitinėje – tiriamoje dalyje atlikta veiklos analizė, kurioje įvertinami įmonės veiklos finansiniai rodikliai bei akualizuojama tyrimo problema bei naudojami tyrimo metodai bei aprašoma tyrimo eiga. Trečioje dalyje vertinama įmonės UAB „Ginrasa“ veiklos efektyvumas taikant subalansuotų rodiklių sistemąbei analizuojama šios įmonės situacijos analizė ištiriant išorės ir vidaus aplinkos veiksnius bei įmonės stiprybes, silpnybes bei galimybes, grėsmes. Taip pat empirinėje yra atliekama giluminis interviu su UAB „Ginrasa“ vadovu ir atliekamas empirinis tyrimas, siekiant įvertinti šios įmonės verslo klientų poreikius ir jų tenkinimą. Paskutiniuose šio magistro baigiamojo darbo empirinės dalies poskyriuose yra aprašomas subalansuotų rodiklių sistemos diegimas UAB „Ginrasa‘bei analizuojama įdiegtos sistemos nauda. SEQ paveikslas \* ARABIC paveikslas . Magistro darbo sudėtisĮMONĖS VEIKLOS ANALIZĖĮmonės veiklos analizės reikšmėAktualizuojant įmonės veiklos analizės reikšmę, galima pastėbėti, kad įvairūs mokslininkai ją traktuoja skirtingai. Įmonės veiklos suparastį tikslinga analizuoti pradedant nuo įmonės apibrėžimo pateikimo.B. Martinkus bei kiti įmonę apibūdina, kaip „firmos vardą turintis ūkinį vienetą, užsiimantį tam tikra komercine ūkine veikla“. Įmonę sudaro pareigų ir teisių kompleksas, finansiniai aktyvai, nematerialieji aktyvai (Martinkus, Vaičiūnas, Venskus, 2005).A. Andrijauskienė (2004) nurodo, kad įmonės veiklose komercija bei gamyba glaudžiai susijusios tarpusavyje. Autorė savo mintis pagrindžia komerciją apibūdindama kaip tokią veiklą, kuriai būdingi jos dalyvių manai, o gamybą tokia veikla, kurios dalyvius sieja technologiniai prcesai. Šių dviejų veiklų sąsajas, kurios apima ūkinę įmonės veiklą, teikiamas paslaugas, prekių gamybą ir prekybą A. Andrijauskienė (2004) apibūdina verslu. Įmonės veiklos analizei būdingas problemas, kurios vystosi konkurencingoje verslo rinkoje, autorė nurodo tokias kaip gamybos neeftyvumas, išteklių netinkamas naudojimas, produkcijos kokybės tobulinimas bei pelno didinimas, mažinant išlaidas. Apibendrinant autorės mintis, galima teigti, kad siekiant sėkmingai konkuruoti verslo sektriuje reiktų ieškoti rezervų, kurios padėtų pagerinti veiklą. Kurti naujas paslaugas bei produktus. (Andrijauskienė, 2004).Įmonių veiklos analizės bruožai pateikiami 1 lentelėje.ĮMONIŲ VEIKLOS ANALIZĖS BRUOŽAIEkonominių rodiklių analizė ir vertinimasEkonominės aplinkos veiksniai įtakojantys rodiklių kitimą;Ekonominių rodiklių kaitos priežasčių analizė;Tyrimai, kurie padeda įvertinti įmonės veiklos rezultatusorganizacinės veiklos ypatybės;techninio lygio ypatybės;Veiklos analizė eonominiu požiūriu ir jos kontraliavimasužsakymų planavimas;veiklos normų numatymas;sutarčių analizavimas;įsipaeigojimų analizė;Įmonės nepanaudotų galimybių atskleidimas ir ų analizėvidaus rezervai;išorės rezervai;Veiklos gerinimo priemonėspriemonių nustatymas;kontolės planavimas;veiklos perspektyvų aktualizavimas;Mackevičius (2007) įmonės veiklos analizę apibūdina, kaip „objektyvų ir visapusį įmonės veiklos tyrimą, siekiant įmonės vadovybės nustatytų tikslų“. (Mackevičius, 2007).Apibendinant įmonės veiklos analizės aibrėžtį, galima tegti, kad efektyvi įmonės analizė remiasi ne tik įmonės esamais išekliais ir jų situacija, tačiau ir ledžia įvertinti jų atsiradimą lemiančius veiksnius. Analizuoti įmonės veiklą reikalinga įmonėjė, dėl to, kad tinkamai įvertinti įmonės veiklos rezultatus, tačiau be šio aspekto dar būtina ir analizuoti įmonės išt

 

Atsisiųsti dokumentą

Įsigyti ($12.00)


Įvertinimas


Dokumento tipas

Final Thesis


Kalbos

Lithuanian (Lietuvių).


Kategorijos

Uncategorized.


Valstybė

Lietuva.


Susiję dokumentai

PERSONALO VERTINIMAS IR KONTROLĖ VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE „ŠIAULIŲ RAJONO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS"

IŠIMAMŲJŲ DANTŲ PROTEZŲ INDIVIDUALIZAVIMAS

Fizika